หน่วยสมรรถนะ

ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานการทวนสอบ และการตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติระหว่างใช้งาน ได้แก่ เกจบล็อก (Guage Block) ออปติคอลแฟลต (Optical Flat) ออปติคอลพาราแลล (Optical Parallel) โต๊ะระดับ เครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ (Dial Guage Tester)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D3301 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ

1. สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติก่อนนำไปใช้งานได้แก่ เกจบล็อก ออปติคอลแฟลต ออปติคอลพาราแลล โต๊ะระดับเครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D3302 ตรวจสอบระหว่างใช้งานด้านมิติ

1. สามารถตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติระหว่างใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ การปฏิบัติตามแผนดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิธีการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติก่อนนำไปใช้ ได้แก่ เกจบล็อก ออปติคอลแฟลต ออปติคอลพาราแลล โต๊ะระดับเครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ เป็นต้น
  2. วิธีการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
  3. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติระหว่างใช้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติก่อนนำไปใช้ ได้แก่ เกจบล็อก ออปติคอลแฟลต ออปติคอลพาราแลล โต๊ะระดับ เครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ เป็นต้น
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติระหว่างใช้งาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบ หรือ
  2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  มาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ ได้แก่ เกจบล็อก (Guage Block) ออปติคอลแฟลต (Optical Flat) ออปติคอล
   พาราแลล (Optical Parallel) โต๊ะระดับ เครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ (Dial Guage Tester)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ
ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้รับบริการ