หน่วยสมรรถนะ

จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทวนสอบผลการสอบเทียบวิธีการแปลผลการสอบเทียบรู้ข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D3201 ทวนสอบผลการสอบเทียบด้านมิติ

1.สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถแปลผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.สามารถเลือกใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D3202 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

1. สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐานISO/IEC 17025
2. สามารถเลือกใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมคำนวณ หรือโปรแกรมสำนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ การใช้เครื่องคำนวณ หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การออกใบรับรองการสอบเทียบตามขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ
  2. การใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. เข้าใจขั้นตอนการออกใบรับรอง
  3. ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  4. การใช้เครื่องคำนวณ หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ใบรับรองการสอบเทียบ หรือ
  2. เอกสารมอบหมายงาน หรือ
  3. เอกสารการตรวจสอบ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการอบรม
  2. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับจัดทำรายงานผลการสอบเทียบด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ข้อมูลในใบรับรองการสอบเทียบเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อ 5.10 ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติขั้นกลาง
ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ