หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-057ZA
PRT-PRS-2-057ZA
PRT-PRS-2-056ZA
PRT-PRS-2-147ZA
PRT-PRS-2-112ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างตรวจสอบคุณภาพ ช่างพิมพ์ออฟเซต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์เบื้องต้น โดยปฎิบัติตามคู่มือหรือขั้นตอนที่โรงพิมพ์กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303071 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความดำพื้นทึบ

1.1 สุ่มตัวอย่างสิ่งพิมพ์ได้ตามข้อกำหนดโรงพิมพ์หรือมาตรฐานอื่นๆ
1.2เตรียมเครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบได้อย่างถูกต้อง
1.3ปรับตั้งค่าเครื่องมือวัดได้ตามคู่มือปฎิบัติงาน
1.4วัดค่าความดำพื้นทึบด้วยเครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบได้อย่างถูกต้อง
1.5อ่านค่าและวิเคราะห์ค่าความดำพื้นทึบ
1.6ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัด

303072 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม

2.1 สุ่มตัวอย่างสิ่งพิมพ์ได้ตามข้อกำหนดโรงพิมพ์หรือมาตรฐานอื่นๆ
2.2เตรียมเครื่องมือวัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวมได้อย่างถูกต้อง
2.3ปรับตั้งค่าเครื่องมือวัดได้ตามคู่มือปฎิบัติงาน
2.4วัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวมได้อย่างถูกต้อง
2.5อ่านค่าและวิเคราะห์ค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม
2.6ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัด

303073 การปรับความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์แต่ละสี

3.1สุ่มตัวอย่างสิ่งพิมพ์ได้ตามข้อกำหนดโรงพิมพ์หรือมาตรฐานอื่นๆ
3.2ใช้เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
3.3กำหนดตำแหน่งการอ่านค่าระยะความเที่ยงตรงได้ถูกต้อง
3.4อ่านค่าและปรับให้ตำแหน่งพิมพ์ของแต่ละสีให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์หรือหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เตรียมเครื่องมือวัดตามคู่มือได้อย่างถูกต้องก่อนนำมาใช้งาน
  2. ปรับตั้งเครื่องให้พร้อมก่อนการใช้งาน
  3. ใช้งานเครื่องมือวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  4. อ่านค่าและวิเคราะห์ผลได้
  5. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
  6. เลือกตำแหน่งการวัดค่าความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
  7. การปรับตั้งความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การสุ่มตัวอย่างงานพิมพ์
  2. การใช้งานเครื่องมือวัดตามคู่มือการใช้งานเครื่อง
  3. ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีการวัดค่าความดำพื้นทึบ
  4. ขั้นตอนการวัดค่าความดำพื้นทึบ
  5. ค่ามาตรฐานความดำพื้นทึบที่ถูกกำหนดไว้ เช่น มาตรฐานโรงพิมพ์ มาตรฐานจากสมาคมวิชาชีพ หรือมาตรฐานสากล
  6. ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีการวัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม
  7. ขั้นตอนการวัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและการคำนวณค่าเม็ดกสรีนบวม
  8. แถบควบคุมสำหรับการวัดค่าการเหลื่อม
  9. ขั้นตอนการปรับตั้งความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'การจัดเตรียมเครื่องมือวัด/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'ผลการปรับตั้งเครื่อง/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'ผลเลือกตำแหน่งการวัดค่า/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'ผลอ่านค่าและวิเคราะห์ค่า/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'เครื่องมือวัดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l164 level1 lfo312;tab-stops:list 36.0pt'ผลการปรับตั้งตำแหน่งพิมพ์/li /ol (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'การเลือกใช้งานอุปกรณ์เพื่อการวัดค่า/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'หลักการและเหตุผลในการวัดค่าความดำพื้นทึบ ค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการวัดค่าความดำพื้นทึบ ค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'เกณฑ์ค่าความดำพื้นทึบของหมึกพิมพ์ ค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวมในแต่ละสี/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการปรับตั้งตำแหน่งพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l293 level1 lfo314;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบ/li /ol
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียม การดำเนินการ และการเลือกเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ หลักการเลือกเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ และเทคนิคการเขียนรายงาน
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบ เช่น เครื่องวัดความดำ (densitometer) เครื่องสเปกโทรเดนซิโตมีเตอร์ (spectrodensitometer)
  2. การเตรียมเครื่องมือวัด ได้แก่ การอุ่นเครื่องและการปรับเทียบค่ามาตรฐาน (calibration)
  3. การปรับตั้งสภาวะการวัดค่า ได้แก่ การเลือกฟิลเตอร์ การตั้งสีขาวอ้างอิง
  4. ตำแหน่งในการวัดค่าความดำพื้นทึบ คือ วัดพื้นทึบ (100%) ของหมึกพิมพ์ในแต่ละสีบนแถบควบคุม (control strip)
  5. ค่าความดำพื้นทึบหมึกพิมพ์สีน้ำเงินเขียว ม่วงแดง และเหลืองมีค่า 1.45 ± 0.10 และหมึกพิมพ์สีดำมีค่า 1.90 ± 0.20
  6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัด ได้แก่ การทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพด้วยตาเปล่า
  7. ตำแหน่งในการวัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนและเม็ดสกรีนบวม คือ การวัดพื้นที่หมึกพิมพ์ในแต่ละสีบนแถบควบคุม (control strip)
  8. ค่าเม็ดสกรีนบวมคือผลต่างของค่าพื้นที่เม็ดสกรีนที่กำหนดและพื้นที่เม็ดสกรีนที่อ่านค่าได้
  9. ค่าเม็ดสกรีนบวมของหมึกพิมพ์สีน้ำเงินเขียว ม่วงแดง และเหลืองมีค่า 15 ± 2 และหมึกพิมพ์สีดำมีค่า 18 ± 2
  10. เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ เช่น กล้องส่องเม็ดสกรีน แว่นขยาย เป็นต้น
  11. ระยะเหลื่อมของตำแหน่งฉากพิมพ์ของทุกคู่สีมีค่าตามที่โรงพิมพ์หรือมาตรฐานกำหนด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน