หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
   ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 Gen eral Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A5101 บริหารจัดการบุคลากร

1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารบุคคลตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

01A5102 บริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานและระบบการวัด

1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารจัดการเครื่องมือตามข้อกำหนดวิชาการของ ISO/IEC 17025

01A5103 บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลืองตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยาการสอบเทียบ มีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนางานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด
  2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือด้านการสอบเทียบ
  3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการมาตรฐานต่างๆ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  4. ความรู้ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขอออกเอกสาร หรือ
  2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ
  3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัด
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบโดยพิจารณาจาก
  หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
  1. คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
  2. คู่มือวิธีการ (Procedure Manual)
  3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working Instruction)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ข้อสอบข้อเขียน 2.แฟ้มสะสมผลงานพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ