หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ปฏิบัติตามแผนด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A3201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการบริหารของ ISO/IEC
17025
17025
2.สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการของ ISO/IEC

01A3202 ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย

1.สามารถปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2.สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบขั้นต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. การปฏิบัติตามแผนระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
  2. การใช้งานแบบบันทึกต่างๆในระบบคุณภาพ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
  2. ข้อกำหนดด้านวิชาการ มาตรฐาน
  3. รู้เกี่ยวกับแบบบันทึกที่มีใช้งานในระบบคุณภาพ
  4. วิธีการประเมินผลการวัด
  5. ความรู้สถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.บันทึกการปฏิบัติงาน หรือ
  2.เอกสารแสดงถึงการเข้าร่วมปฏิบัติตามแผน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จะแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และข้อกำหนดด้านวิชาการ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นกลาง