หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งตู้/แผ่นระวางสินค้าระหว่างลานจอดและคลังสินค้า

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AVT-GDO-2-104ZA
AVT-GDO-1-104ZA
AVT-GDO-1-118ZA
AVT-GDO-2-118ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  - อาชีพขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการขับรถและควบคุมรถยก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1,2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพขับรถ
  ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจการบิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่มี

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40205.01 ตรวจเช็คสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็คสภาพรถตามคู่มือการปฏิบัติงาน

40205.02 ตรวจสอบเที่ยวบินที่จะให้บริการ

1. วางแผนเส้นทางการเดินรถ
2. ตรวจสอบเวลาในการให้บริการ
3. ตรวจสอบหมายเลขหลุมจอดเครื่องบินและจำนวนผู้โดยสาร

40205.03 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสาร

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามคู่มือปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวิทยุ
3. สามารถใช้วิทยุในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

40205.04 นำรถเข้าบริการรับส่งตู้/แผ่นระวางสินค้าระหว่างลานจอดและคลังสินค้า

1. ทดสอบระบบห้ามล้อที่ระยะปลอดภัยก่อนให้บริการ
2.ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ตรึงยึดตู้/แผ่นระวางสินค้า
3. รับส่งตู้/แผ่นระวางสินค้าระหว่างลานจอดและคลังสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพในขณะให้บริการ
  - มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ทักษะการอ่านและตีความคำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในสนามบิน
  - ตีความและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ขั้นตอนการปฏิบัติงานของในการให้บริการ
  - ความรู้ในการใช้งานและการตรวจสอบความพร้อมใช้ของพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - นโยบายและขั้นตอนการให้บริการ
  - การป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้วิทยุสื่อสาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้พาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ภายในห้องรับรอง
  - ใบผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้พาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
  1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
  2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการประเมิน
  พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
  - พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
  - ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้ - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน
  - เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
  1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  2. สถานที่ทำงาน (work site)
  3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และ
  4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  · เตรียมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
  · ดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  · จัดเตรียมความพร้อมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ตามคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท
  iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  · พาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถบันได รถรับส่งผู้โดยสาร รถลากจูงเครื่องบิน คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร
  · เอกสารที่ใช้ประกอบการทำงาน เช่น โทรเลขแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภท
  iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  · คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภท

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์ 18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี) 18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบและอบรม (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดสรรกำลังคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งตู้/แผ่นระวางสินค้าระหว่างลานจอดและคลังสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน