หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AVT-GDO-1-097ZA
AVT-GDO-2-097ZA
AVT-GDO-3-097ZA
AVT-GDO-1-111ZA
AVT-GDO-2-111ZA
AVT-GDO-3-111ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพขับรถบันได อาชีพขับรถและควบคุมรถยก
  อาชีพขับรถลากจูงเครื่องบิน
  อาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสาร
  อาชีพขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสาร
  อาชีพขับรถทรานสปอร์ทเตอร์
  อาชีพขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า
  อาชีพขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล
  อาชีพยกของและสัมภาระ
  อาชีพทำความสะอาดเครื่องบิน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด รายงานเหตุผิดปกติในบริเวณลานจอดเครื่องบินตามคู่มือการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1,2,3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพขับรถ
  ผู้ประกอบวิชาชีพขนถ่ายสินค้า
  ผู้ประกอบวิชาชีพทำความสะอาด
  ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจการบิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่มี

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40102.01 รายงานเหตุผิดปกติในบริเวณลานจอดเครื่องบินตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1. รายงานเหตุผิดปกติในบริเวณลานจอดเครื่องบินที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - สื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานในลานจอด
  - การรายงานและดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติในบริเวณลานจอด ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ทักษะการอ่านและตีความคำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในลานจอด
  - การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและสรุปผลเหตุผิดปกติในบริเวณลานจอด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนและการบินสากลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรายงานเหตุผิดปกติในลานจอด
  - กฎข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในลานจอด รวมถึงขั้นตอนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - บันทึกการปฏิบัติงาน
  - แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรายงานเหตุผิดปกติในลานจอด
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
  1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
  2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการประเมิน
  พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
  - พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
  - ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้ - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน
  - เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
  1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  2. สถานที่ทำงาน (work site)
  3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และ
  4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
  · เตรียมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
  · ดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ii) สถานที่ทำงาน (work site)
  · จัดเตรียมความพร้อมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ตามคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
  · พาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถบันได รถรับส่งผู้โดยสาร รถลากจูงเครื่องบิน คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร
  · เอกสารที่ใช้ประกอบการทำงาน เช่น โทรเลขแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภท iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
  · คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภท

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์ 18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี) 18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบและอบรม (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน