หน่วยสมรรถนะ

ทักษะฝีมือการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-099ZA
PRT-PRS-2-190ZA
PRT-PRS-2-131ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทักษะฝีมือการเตรียมวัสดุทาการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น มีทักษะในการเตรียมกระดาษ น้ำยาฟาวน์เทน หมึกพิมพ์ แม่พิมพ์ ผ้ายาง และการรองหนุน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ต้องผ่านสมรรณนะทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303021 เตรียมวัสดุประเภทกระดาษ

1.1 ดูใบสั่งงานของโรงพิมพ์
1.2 ตรวจสอบน้ำหนักกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบผิวสัมผัสของกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.4 ตรวจสอบโดยวิธีการทดสอบเกรนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.5 ตรวจสอบวัดขนาดกระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.6 ตรวจสอบวัดความหนากระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง

303022 เตรียมวัสดุประเภทน้ำยาฟาวน์เทน

2.1 คำนวณและผสมน้ำยาฟาวน์เทน ตามมาตรฐานการพิมพ์ได้ถูกต้อง
2.2 ตรวจสอบค่า pH และค่าการนำไฟฟ้า ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตและการใช้งาน
2.3 ตรวจสอบค่าความเข้มข้นแอลกอฮอล์(IPA) ตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
2.4 ตรวจสอบอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
2.5 ตรวจสอบค่ากระด้างของน้ำที่นำมาผสม และการเลือกใช้งาน

303023 เตรียมวัสดุประเภทหมึกพิมพ์

3.1 เลือกหมึกให้เหมาะสมกับงาน ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
3.2 ผสมหมึกพิมพ์ ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
3.3 สามารถใช้เครื่องมือในการวัดเทียบสี

303024 เตรียมวัสดุประเภทแม่พิมพ์

4.1 ทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ตรงกับงานพิมพ์
4.2 ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของแม่พิมพ์
4.3 เตรียมแม่พิมพ์สำหรับการติดตั้งบนโมแม่พิมพ์ได้ตามรูปแบบเครื่องพิมพ์

303025 เตรียมวัสดุประเภทผ้ายาง

5.1 เลือกให้เหมาะสมกับงาน และเครื่องพิมพ์
5.2 ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือวัดความหนาของผ้ายาง ตามคู่มือเครื่องพิมพ์
5.3 ตรวจสอบขนาดและมุมฉากผ้ายางได้แนวของเครื่องพิมพ์

303026 เตรียมวัสดุประเภทรองหนุน

6.1 สามารถแยกประเภทของวัสดุรองหนุนของโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางได้ถูกต้องกับเครื่องพิมพ์
6.2 สามารถตรวจสอบขนาดของวัสดุรองหนุนของแม่พิมพ์และโมผ้ายางได้ถูกต้องกับเครื่องพิมพ์
6.3 ความหนาของวัสดุรองหนุนของแม่พิมพ์และโมผ้ายางเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์หรือหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน และตาไม่บอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. มีทักษะการทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  2. มีทักษะและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  3. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆได้
  4. สามารถเลือกหมึกให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  5. สามารถผสมหมึกพิมพ์ ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  6. สามารถใช้เครื่องมือในการวัดเทียบสี วัดค่า และอ่านค่า จากเครื่องมือวัดได้
  7. มีความรู้ ลักษณะการใช้งานของเครื่องเจาะรูแม่พิมพ์
  8. สามารถใช้เครื่องมือวัดความหนาได้ เช่น ไมโครมิเตอร์
  9. สามารถอ่านค่าจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
  10. มีทักษะการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบความหนา ขนาดของวัสดุรองหนุนแม่พิมพ์และโมผ้ายาง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติกระดาษ
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานกระดาษ
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นกรด เบส ของน้ำ
  5. มีความรู้ค่าต่างๆตามมาตรฐานของโรงพิมพ์
  6. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
  7. รู้จักการผสมสีให้ได้ตามใบสั่งงาน
  8. มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์รวมทั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆทางด้านการพิมพ์
  9. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์
  10. สามารถแยกชนิดของผ้ายางในการใช้งานได้เหมาะสมกับลักษณะของงานพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ได้
  11. ต้องรู้ประเภทวัสดุรองหนุนให้เหมาะสมกับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการเลือกกระดาษได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
  2. ผลจากการตรวจสอบน้ำหนักกระดาษ ขนาดกระดาษได้ถูกต้อง
  3. ผลจากการเลือกชนิดกระดาษได้ถูกต้อง
  4. ผลจากการเลือกเกรนกระดาษได้เหมาะสมกับงานพิมพ์
  5. ผลจากการเลือกกระดาษได้มุมฉาก
  6. ผลการวัดขนาดกระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
  7. ผลการวัดความหนากระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
  8. ผลการคำนวณและผสมน้ำยาฟาวน์เทน ตามมาตรฐานการพิมพ์
  9. ผลการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ได้แก่ pH มิเตอร์ และเครื่องมืออื่นๆ
  10. ผลของค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 4.5-5.5 หรือตามมาตรฐานของโรงพิมพ์
  11. ผลการต้องผสมน้ำยาฟาวน์เทนในอัตราส่วนที่ทางผู้ผลิตกำหนด
  12. ผลการตรวจสอบอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  13. ผลการตรวจสอบค่ากระด้างของน้ำที่นำมาผสม และการเลือกใช้งาน
  14. ผลจากการผสมสีที่ได้จากการผสมตามใบสั่งงาน
  15. ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์
  16. เลือกสีของแม่พิมพ์ได้ถูกต้องกับลำดับสีของโมพิมพ์
  17. แม่พิมพ์สะอาด ไม่มีร่องรอยขีดข่วน ตำแหน่งของภาพไม่เอียง
  18. ตรวจสอบแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
  19. เลือกผ้ายางได้เหมาะสมกับงานพิมพ์และเครื่องพิมพ์
  20. ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบความหนาของผ้ายาง
  21. ตรวจสอบผ้ายางได้ถูกต้อง
  22. เลือกวัสดุรองหนุนได้ถูกต้อง
  23. ความหนาของวัสดุรองหนุนถูกต้อง
  24. ใช้ไมโครมิเตอร์ในการตรวจสอบความหนาได้ถูกต้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
  2. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและวิธีการใช้เครื่องมือ
  3. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำยาฟาวน์เทน
  4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
  5. สามารถแยกชนิดของหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตงานได้ตามลักษณะของงานพิมพ์
  6. มีหลักการผสมหมึก การตรวจสอบสี การมองสี และการเทียบสี
  7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์
  8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผ้ายางที่สมบูรณ์
  9. ต้องรู้ประเภทของผ้ายางที่เหมาะสมกับงานพิมพ์
  10. รู้ข้อกำหนดในการรองหนุนของเครื่องพิมพ์
  11. มีความรู้ทางด้านการคำนวณวัสดุรองหนุน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  5. สามารถดูใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงาน
  6. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบน้ำหนักกระดาษ ขนาดกระดาษ เช่น ไม้บรรทัด ไมโครมิเตอร์
  7. สามารถแยกชนิดของกระดาษจากการสังเกตและหรือสัมผัส เลือกชนิดกระดาษ
  8. มีวิธีการทดสอบหาแนวเกรนกระดาษ สามารถเลือกแนวเกรนกระดาษได้ตามใบสั่งงาน
  9. มีวิธีการวัดขนาดกระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  10. มีวิธีการวัดความหนากระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  11. คำนวณและผสมน้ำยาฟาวน์เทน ตามมาตรฐานการพิมพ์
  12. ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ได้แก่ pH มิเตอร์ และเครื่องมืออื่นๆ
  13. ค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 4.5-5.5 หรือตามมาตรฐานของโรงพิมพ์
  14. ต้องผสมน้ำยาฟาวน์เทนในอัตราส่วนที่ทางผู้ผลิตกำหนด
  15. ตรวจสอบอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  16. ตรวจสอบค่ากระด้างของน้ำที่นำมาผสม และการเลือกใช้งาน
  17. สามารถเลือกหมึกให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  18. สามารถผสมหมึกพิมพ์ ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  19. สามารถใช้เครื่องมือในการวัดเทียบสี
  20. ตรวจเช็คความถูกต้องของแม่พิมพ์ กับงานพิมพ์ ตามแบบที่กำหนดให้
  21. ตรวจสอบแม่พิมพ์ทั้งการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและการสังเกต เช็คเครื่องหมายต่างๆของแม่พิมพ์ และแถบควบคุมต่างๆบนแม่พิมพ์มีความถูกต้องตามที่กำหนดมาเตรียมแม่พิมพ์ที่พร้อมในการติดตั้งทั้งการเตรียมรองหนุน และทำการเจาะรูแม่พิมพ์
  22. เลือกชนิดของผ้ายางได้เหมาะสมกับงาน และเครื่องพิมพ์ ที่ได้รับมอบหมาย
  23. ตรวจสอบผ้ายางโดยการใช้เครื่องมือวัดความหนาของผ้ายาง ตามคู่มือเครื่องพิมพ์
  24. ตรวจสอบขนาดและมุมฉากผ้ายางได้แนวของเครื่องพิมพ์
  25. สามารถแยกประเภทของวัสดุรองหนุนของแม่พิมพ์และโมผ้ายางได้ถูกต้องกับเครื่องพิมพ์
  26. สามารถตรวจสอบขนาดของวัสดุรองหนุนของแม่พิมพ์และโมผ้ายางได้ถูกต้องกับเครื่องพิมพ์
  27. ความหนาของวัสดุรองหนุนของแม่พิมพ์และโมผ้ายางเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
  คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะฝีมือการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
ทักษะฝีมือการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน