หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-098ZA
PRT-PRS-3-189ZA
PRT-PRS-3-130ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ดิจิตอลระดับ 3 (Digital Printing Supervisor)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนการผลิตงานพิมพ์ และแก้ปัญหาการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302081 วางแผนการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัล

1.1 วางแผนกระบวนการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต
1.2 ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลตามแผนการทำงาน

302082 แก้ปัญหาการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัล

2.1 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านงานพิมพ์ดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างพิมพ์ดิจิตอลระดับ 2 (Digital Printing Technician)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถวางแผนการผลิต
  2. ความสามารถในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน
  3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล
  2. รายงานผลการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล
  3. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. แบบสัมภาษณ์
   2. แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1 กำลังการผลิต คือ ความสามารถในการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอลขององค์กร
  2 แผนการทำงาน คือ ตารางการทำงานของบุคลากร และเครื่องจักรในองค์กร
  3 ปัญหาด้านงานพิมพ์ดิจิตอล เช่น ปัญหาเรื่องรูปภาพ ตัวอักษร เป็นต้น
  4 ผลการผลิต เช่น จำนวนผลิต จำนวนเผื่อเสีย จำนวนของเสีย ปัญหาในการผลิตและการแก้ไข

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3
ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3