หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 1

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-096ZA
PRT-PRS-1-187ZA
PRT-PRS-1-128ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิตอลระดับ 1 (Digital Printing Operator)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302041 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

1.1 ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตามคู่มือการใช้งาน
1.2 ดูแลวัสดุใช้พิมพ์ให้อยู่ในสภาพดี

302042 ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ปฎิบัติงาน

2.1 รักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2.2 ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลังการใช้งาน
  2. ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการสังเกตการณ์ในเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิตอล
  2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. แบบสัมภาษณ์
   2. แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1 วัสดุใช้พิมพ์ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ฟอยล์ สติกเกอร์ ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล
  2 กฎความปลอดภัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือประกาศกระทรวงแรงงาน หรือกฎที่สถานประกอบการกำหนดขึ้น
  3 คู่มือการใช้งาน เช่น คู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ขั้นตอนการทำงาน (work-instruction)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 1
บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 1