หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-095ZA
PRT-PRS-3-186ZA
PRT-PRS-3-127ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิตอล

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิตอลระดับ 3 (Digital Printing Supervisor)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดการสีขั้นสูง และกำหนดรูปแบบตัวอย่างชิ้นงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302031 ปฎิบัติงานด้านการจัดการสีขั้นสูง

1.1 แก้ปัญหางานพิมพ์ดิจิทัลที่มีการจัดการสีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
1.2 ถ่ายทอดวิธีการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลที่มีการจัดการสีเข้ามาเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเครื่องพิมพ์ภายในองค์กร
1.3 ใช้อุปกรณ์/โปรแกรมเสริม(plug-in)ที่เกี่ยวข้องในการทำระบบการจัดการสีได้อย่างถูกต้อง

302032 กำหนดรูปแบบตัวอย่างของชิ้นงาน

2.1 ขึ้นตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ (mock-up) ตามความต้องการของลูกค้า
2.2 กำหนดรูปแบบงานเลย์เอ้าท์ตัวอย่าง (template) ให้สอดคล้องกับงานหลังพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างพิมพ์ดิจิตอลระดับ 2 (Digital Printing Technician) ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการสี
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  3. สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอลที่มีการจัดการสีเข้ามาเกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำระบบการจัดการสี
  5. สามารถขึ้นรูปชิ้นงานสำเร็จ
  6. สามารถกำหนดรูปแบบงานเลย์เอ้าท์ตัวอย่าง (template)
  
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสี
  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดการสี และการกำหนดรูปแบบงานตัวอย่าง
  3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการแก้ปัญหา
  4. ความรู้เกี่ยวกับงานหลังพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. งานพิมพ์ดิจิตอลที่มีการจัดการสีเข้ามาแก้ไข
  2. สื่อการสอน คู่มือ หรือ วิธีการสอนการปฏิบัติงานการจัดการสี
  3. ชิ้นงานสำเร็จรูป
  4. รูปแบบงานเลย์เอ้าท์ตัวอย่าง (template)
  5. การสังเกตการณ์การถ่ายทอด การใช้อุปกรณ์ในการจัดการสี
  6. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  7. แฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. แบบสัมภาษณ์
   2. แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การแก้ปัญหาการจัดการสี เช่น การปรับตั้งหรือกำหนดการใช้ค่าโปรไฟล์สี (ICC Profile)
  2. อุปกรณ์วัดค่าสี เช่น เครื่องวัดค่าพิกัดสี (spectrophotometer) โปรแกรมการจัดการสี (CMS) เป็นต้น
  3. การถ่ายทอด เช่นการสอนปากเปล่า การจัดทำสื่อการสอน หรือคู่มือ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 3
ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3