หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 1

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-042ZA
PRT-PRS-1-042ZA
PRT-PRS-1-041ZA
PRT-PRS-1-132ZA
PRT-PRS-1-097ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 1

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิตอลระดับที่ 1 (Digital Printing Operator)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขั้นพื้นฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302011 ปฎิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

1.1ปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลได้ตามคำสั่งผลิต
1.2แก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์
1.3 เลือกชนิดและขนาดของวัสดุใช้พิมพ์ และใส่วัสดุใช้พิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเพื่อให้พิมพ์งานได้อย่างถูกต้อง
1.4 ปฏิบัติงานการเปลี่ยนตลับหมึกและตลับหมึกเสียได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของเครื่อง
1.5 ลงบันทึกการใช้งานของเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขั้นพื้นฐาน
  2. ความสามารถในการเก็บข้อมูล และลงใบบันทึกการใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล และวัสดุทางการพิมพ์
  3. ความสามารถในการเลือกชนิดและขนาดของวัสดุใช้พิมพ์
  4. ความสามารถในการเลือกคำสั่งสี
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดิจิตอล
  2. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและขนาดของวัสดุใช้พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. งานพิมพ์ดิจิตอลที่ถูกต้องตามคำสั่งผลิต
  2. ใบบันทึกการใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล และวัสดุสิ้นเปลือง
  3. การสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล การเปิดเครื่อง การปิดเครื่อง การใส่วัสดุใช้พิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ การเปลี่ยนตลับหมึกและตลับหมึกเสีย การเลือกวัสดุใช้พิมพ์ และการเลือกคำสั่งสี
  4. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  5. แฟ้มสะสมผลงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. แบบสัมภาษณ์
   2. แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การเปิดเครื่อง การปิดเครื่อง การกดปุ่มคำสั่งพิมพ์การใส่วัสดุใช้พิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ดิจิตอล การเปลี่ยนตลับหมึก และตลับหมึก
  2. วัสดุใช้พิมพ์ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ฟอยล์ สติกเกอร์ ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล
  3. ขนาดงานพิมพ์ดิจิตอล เช่น ขนาดกว้าง และยาว หรือเรียกตามขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 A3 หรือ A3+ ฯลฯ
  4. ตลับหมึก เช่น ภาชนะบรรจุหมึกพิมพ์ และหลอดบรรจุหมึกพิมพ์ทั้งชนิดน้ำและผง
  5. บันทึกการใช้งานเครื่อง ได้แก่ การบันทึกจำนวนการสั่งผลิต เวลาที่ใช้ จำนวนวัสดุใช้พิมพ์ที่ใช้ ปริมาณของเสีย เป็นต้น
  6. ใบสั่งผลิต คือใบสั่งงานที่ระบุชนิด และขนาดของวัสดุใช้พิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ เป็นต้น
  7. คำสั่งสี เช่นหมึกพิมพ์สี หมึกพิมพ์ขาวดำ หรือ หมึกพิมพ์สีพิเศษ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 1