หน่วยสมรรถนะ

การจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-041ZA
PRT-PRS-4-041ZA
PRT-PRS-4-040ZA
PRT-PRS-4-131ZA
PRT-PRS-4-096ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์สกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานที่พิมพ์ และการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการพิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301041 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่พิมพ์

1.1 มลพิษที่เกิดจากส่วนประกอบหมึกพิมพ์
1.2 มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการระเหยตัวของตัวทำละลาย
1.3 มลพิษทางน้ำที่เกิดจากหมึกพิมพ์

301042 การลดมลภาวะ

2.1 จัดระบบหมุนเวียนอากาศในห้องพิมพ์
2.2 จัดระบบกรองอากาศในห้องพิมพ์
2.3 ควบคุมปริมาณขยะและความสิ้นเปลือง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใส่อุปกรณ์ปิดจมูก
  2. ใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
  3. การเลือกซื้อหมึกที่ไม่ระเหยเร็วจนเกินไป
  4. การเลือกซื้อน้ำมันผสม/น้ำมันล้าง ที่มีราคาถูกแต่ความสามารถในการละลายไม่ดี
  5. การใช้น้ำมันอย่างถูกวิธี
  6. การปรับแรงดันเวลาใช้เคมีเพื่อช่วยล้าง
  7. การใช้ถังขยะได้เหมาะสม
  8. การแยกขยะตามประเภท
  9. การเลือกใช้ระบบถ่ายเทให้เหมาะสมกับลักษณะโรงงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของกรมแรงงาน ได้แก่ ISO 14000
  2. รู้ถึงผลที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. สามารถเลือกซื้อหมึกที่ไม่ระเหยเร็วจนเกินไป
  2. สามารถเลือกซื้อน้ำมันผสม/น้ำมันล้าง ที่มีราคาถูกแต่ความสามารถในการละลายไม่ดี
  3. สามารถใช้น้ำมันอย่างถูกวิธีได้ถูกต้อง
  4. สามารถปรับแรงดันเวลาใช้เคมีเพื่อช่วยล้างได้ถูกต้อง
  5. ใช้ถังขยะแบบปิดเพื่อป้องการระเหยของสารเคมีได้ถูกต้อง
  6. สามารถแยกขยะตามประเภทได้ถูกต้อง
  7. สามารถเลือกใช้ระบบถ่ายเทให้เหมาะสมกับลักษณะโรงงานได้ถูกต้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. มีความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของกรมแรงงาน ได้แก่ ISO 14000
  2. มีความรู้เรื่องผลที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ส่วนประกอบหมึกพิมพ์ที่เป็นพิษ ได้แก่ โลหะหนัก ประเภท พลวง, สารหนู, แบเรียม, แคดเมียม, โครเมียม, ตะกั่ว, ปรอท, เซเรเนียม
  2. สารให้สีประเภทย้อม ห้ามใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์ย้อมผ้า ได้แก่ เอโซดายด์, เอมีน, ฟอร์มัลดีฮายด์
  3. ปัญหาจากการระเหยตัวของโซเวนท์ ได้แก่ ตาอักเสบ, จมูก,ลำคอ
  4. มาตรฐาน ความปลอดภัยของกรมแรงงาน ได้แก่ ISO 14000
  5. การติดตั้งเครื่องกรองอากาศและระบบควบคุมความชื้น จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต
  6. วัสดุสิ้นเปลืองหลักๆ ได้แก่ หมึกพิมพ์, น้ำมันล้าง, เคมีภัณฑ์, เศษผ้า, ถุงเก็บขยะ, ถังขยะ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อม