หน่วยสมรรถนะ

การปรับตั้งเครื่องพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-039ZA
PRT-PRS-2-039ZA
PRT-PRS-2-038ZA
PRT-PRS-2-129ZA
PRT-PRS-2-094ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การปรับตั้งเครื่องพิมพ์สกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์สกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการปรับตั้งเครื่องพิมพ์สกรีนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้งานที่ตรงตามที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  . ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301021 การปรับตั้งฉาก

1.1 เลือกวัสดุใช้ทำฉาก
1.2 กำหนดตำแหน่งการติดตั้งฉาก
1.3 ติดตั้งฉากวัสดุใช้พิมพ์
1.4 ปรับตั้งระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์

301022 การปรับตั้งแม่พิมพ์

2.1 ใส่แม่พิมพ์ตามคู่มือประจำเครื่อง
2.2 ตั้งระยะห่างแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์
2.3 ตั้งฉากวัสดุใช้พิมพ์

301023 การปรับตั้งยางปาดสกรีนและใบปาดกลบ

3.1 เข้าด้ามยางปาดสกรีนให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
3.2 ติดตั้งยางปาดเข้ากับเครื่องพิมพ์
3.3 ปรับองศาการเอียงของยางปาด
3.4 ปรับแรงกดให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
3.5 ปรับความเร็วในการปาดให้เหมาะสมกับหมึกพิมพ์
3.6 ปรับน้ำหนักใบปาดกลบ
3.7 ปรับตั้งตำแหน่งมีดสับให้ตรงรอยพับที่ต้องการได้ถูกต้อง
3.8 ปรับตั้งระยะห่างของช่องลูกกลิ้งพับให้สามารถพับงานได้โดยไม่ติดขัด

301024 การปรับตั้งหน่วยรับกระดาษ

4.1 ปรับตั้งหน่วยรับกระดาษให้รับกระดาษได้พอดี โดยสภาพกระดาษเรียบร้อย ไม่ยับ ไม่ขาด
4.2 นับมัดและเรียงกระดาษให้เรียบร้อย และพร้อมเพื่อส่งไปทำในงานถัดไป
4.3 เขียนกำกับใบชี้บ่งสถานะงานได้ถูกต้อง
4.4 สรุปรายงานการพับ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ข) ความต้องการด้านทักษะ
  1. กำหนดความสูงให้เหมาะสมกับลักษณะของวัสดุใช้พิมพ์
  2. การลงตำแหน่งฉากต้องเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน
  3. ติดตั้งระยะห่างแม่พิมพ์สกรีนได้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
  4. ทราบตำแหน่งฉากต้องอยู่ต่ำแหน่งเดียวกับผู้ใส่งานและอยู่ตรงข้ามกับผู้รับงานออก
  5. ใส่แม่พิมพ์ตามคู่มือประจำเครื่อง
  6. รู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
  7. รู้วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์สกรีนให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์สกรีนได้
  8. ตั้งระยะห่างแม่พิมพ์สกรีนได้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
  9. สามารถทำการเข้าด้ามได้ถูกต้อง
  10. ปรับองศายางปาดให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้ถูกต้อง
  11. ปรับแรงกดให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
  
(ค) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
  2. มีความรู้ด้านการติดตั้งแม่พิมพ์สกรีนให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์สกรีนได้
  3. มีความรู้ด้านการอ่านคู่มือเครื่อง
  4. รู้ถึงความหนืดของหมึก
  5. รู้ถึงมุมสัมพัสที่เหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. สามารถกำหนดความสูงให้เหมาะสมกับลักษณะของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  2. สามารถการลงตำแหน่งฉากต้องเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานได้ถูกต้อง
  3. สามารถติดตั้งระยะห่างแม่พิมพ์สกรีนได้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  4. สามารถทราบตำแหน่งฉากต้องอยู่ต่ำแหน่งเดียวกับผู้ใส่งานและอยู่ตรงข้ามกับผู้รับงานออกได้ถูกต้อง
  5. สามารถอ่านคู่มือเครื่องได้ถูกต้อง
  6. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง
  7. สามารถติดตั้งแม่พิมพ์สกรีนให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง
  8. สามารถตั้งระยะห่างแม่พิมพ์สกรีนได้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิพม์ได้ถูกต้อง
  9. สามารถเข้าด้ามได้ถูกต้อง
  10. สามารถตั้งองศายางปาดได้ถูกต้อง
  11. สามารถตั้งแรงกดพิมพ์ได้เหมาะสม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. รู้ใช้ อุปกรณ์ประจำเครื่องพิมพ์
  2. รู้วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
  3. รู้วิธีการอ่านคู่มือประจำเครื่องพิมพ์
  4. รู้ความหนืดที่เหมาะสม
  5. รู้มุมสัมพัสที่เหมาะสม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. วัสดุที่ใช้ทำฉากต้องมีความสูงน้อยกว่าวัสดุใช้พิมพ์เล็กน้อย
  2. ตำแหน่งฉากต้องอยู่ต่ำแหน่งเดียวกับผู้ใส่งานและอยู่ตรงข้ามกับผู้รับงานออก
  3. ติดตั้งฉากให้เหมาะสมกับประเภทและรูปทรงของวัสดุใช้พิมพ์
  4. ระยะห่างแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 mm
  5. ด้ามจับยางปาด ได้แก่ ด้ามไม้, ด้ามอะลูมิเนียม
  6. มุมสัมพัสที่ดีที่สุดคือระหว่าง 70-75 องศา
  7. ความหนืดหมึกมีผลต่อการตั้งแรงกดพิมพ์โดย หมึกหนืดมากจะต้องใช้ยางปาดที่แข็งขึ้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การปรับตั้งเครื่องพิมพ์สกรีน