หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบคุณภาพของการสร้างลายบนกรอบกสรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-037ZA
PRT-PRE-4-037ZA
PRT-PRE-4-036ZA
PRT-PRE-4-127ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การตรวจสอบคุณภาพของการสร้างลายบนกรอบสกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำกรอบสกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการทำแม่พิมพ์สกรีน มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์สกรีน มีความคิดและปฏิบัติงานหาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำแม่พิมพ์สกรีนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202061 การตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมใช้งานของลายบนกรอบสกรีน

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดภาพบนแม่พิมพ์สกรีน
1.3 ตรวจสอบตำแหน่งของภาพ
1.4 ตรวจสอบรอยรั่วของกาวอัด
1.5 ตรวจสอบการปกคลุม และการแผ่กระจายของกาวอัดในบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ กับขนาดพื้นที่ผ้าสกรีนบนกรอบสกรีน
1.6 ตรวจสอบการยึดติดของกาวอัด
1.7 ตรวจสอบชนิดของกาวอัดที่ใช้กับใบงานของทางบริษัท
1.8 ตรวจสอบการตกแต่งรอยรั่วด้วยกาวอุด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย ทั้งในงานภาพลายเส้น และฮาล์ฟโทน
  2. สามารถใช้อุปกรณ์วัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขนาดภาพบนแม่พิมพ์สกรีน และแสดงขนาดของภาพด้วยตัวเลขที่มีหน่วยวัดกำกับอย่างชัดเจน
  3. สามารถใช้อุปกรณ์วัดองศา ในการตรวจสอบตำแหน่งของภาพได้ 4. สามารถใช้โต๊ะแสงเพื่อการตรวจสอบรอยรั่วของกาวอัดได้
  5. สามารถใช้โต๊ะแสงเพื่อตรวจสอบการปกคลุม และการแผ่กระจายของกาวอัดในบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ กับขนาดพื้นที่ผ้าสกรีนบนกรอบสกรีนได้
  6. สามารถใช้เทปที่มีความเหนียวในระดับที่เหมาะสมในการตรวจสอบการยึดติดของกาวอัด
  7. สามารถตรวจสอบและตกแต่งรอยรั่วบนแม่พิมพ์สกรีนได้
  8. สามารถตรวจสอบการตกแต่งรอยรั่วด้วยกาวอุด และสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีแปรงขนาดต่างๆ ในการตกแต่งรอยรั่วด้วยกาวอุด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ชนิดของกาวอัด ชนิดของหมึกพิมพ์ ชนิดของกาวอุด
  2. ชนิดของภาพต้นฉบับ ลายเส้น ฮาล์ฟโทน
  3. หน่วยวัดความกว้าง ความยาว ความสูง และองศา รวมถึงมุมพื้นฐานต่างๆ
  ระดับความเหนียวของกาวในเทปเพื่อใช้ทดสอบการยึดติดของกาวอัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ (Performance Evidence)
  1. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย
  2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดภาพบนแม่พิมพ์สกรีน ที่สามารถแสดงขนาดในมิติต่างๆ ด้วยหน่วยวัดอย่างมีระบบ
  3. ผลการตรวจสอบตำแหน่งของภาพ ที่บ่งบอกถึงทิศทางการทำมุมฉากกับกรอบสกรีน และตำแหน่งที่ปรากฏบนกรอบสกรีน
  4. ผลการตรวจสอบรอยรั่วของกาวอัด บริเวณที่ไม่ใช่ภาพ และความปราศจากกาวอัดในบริเวณที่เป็นภาพ
  5. ผลการตรวจสอบการปกคลุม และการแผ่กระจายของกาวอัดในบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ กับขนาดพื้นที่ผ้าสกรีนบนกรอบสกรีน
  6. ผลการตรวจสอบการยึดติดของกาวอัด ด้วยการแสดงเบอร์ของเทปกาวที่ใช้ในการทดสอบ
  7. ผลการตรวจสอบชนิดของกาวอัดที่ใช้ตรงกับใบงานที่ทางบริษัทกำหนด (ข) หลักฐานความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence)
  1. ค่าที่ได้จากตรวจสอบความถูกต้องในด้านต่างๆ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Guidance for Assessment)
  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการสังเกตุการณ์ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการใช้ทักษะและความรู้อย่างมีระบบ และมีหลักการในการตรวจสอบ และหรือความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หรือการผ่านการฝึกอบรมในงานดังกล่าว ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย และอื่นๆ
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย เช่น ขนาดความหนาของเส้นลวดลาย การเก็บรายละเอียดของเม็ดสกรีน เป็นต้น
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดภาพบนแม่พิมพ์สกรีน เช่น ขนาดภาพบนแม่พิมพ์ตรงกับขนาดฟิล์มต้นฉบับ การบิดเบี้ยวของภาพ เป็นต้น
  3. ตรวจสอบตำแหน่งของภาพ เช่น ทิศทางของภาพที่ปรากฏบนแม่พิมพ์ได้ฉากกับกรอบสกรีน ตำแหน่งของภาพอยู่บริเวณตรงกลางกรอบสกรีน และหรือตามใบสั่งงานของทางบริษัท เป็นต้น
  4. ตรวจสอบรอยรั่วของกาวอัด บริเวณส่วนที่ไม่ใช่ภาพ
  5. ตรวจสอบการปกคลุม และการแผ่กระจายของกาวอัดในบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ กับขนาดพื้นที่ผ้าสกรีนบนกรอบสกรีน
  6. ตรวจสอบการยึดติดของกาวอัด
  7. ตรวจสอบชนิดของกาวอัดที่ใช้กับใบงานของทางบริษัท ให้สอดคล้องกับชนิดหมึกพิมพ์ที่ใช้
  8. ตรวจสอบการตกแต่งรอยรั่วด้วยกาวอุด เช่น ด้านที่ทากาวอุดจะต้องเป็นด้านที่สัมผัสกับวัสดุพิมพ์ และชนิดของกาวอุดที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับชนิดของหมึกพิมพ์ที่ใช้ เป็นต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1ประเมินภาคปฏิบัติงาน ได้แก่ ใบบันทึกรายการจากการสังเกตณ์ หรือจากสถานประกอบการณ์ หรือแฟ้มงาน ภาพถ่ายของการทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน >18.2ประเมินภาคความรู้ ได้แก่ ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การตรวจสอบคุณภาพของการสร้างลายบนกรอบกสรีน