หน่วยสมรรถนะ

การสร้างลายสกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-036ZA
PRT-PRE-3-036ZA
PRT-PRE-3-035ZA
PRT-PRE-3-126ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การสร้างลายสกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำกรอบสกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการเตรียมแม่พิมพ์สกรีน ตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202051 การฉายแสงสร้างลาย

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย ความถูกต้องด้านน้ำยาของฟิล์มต้นฉบับ และความถูกต้องของขนาดฟิล์มต้นฉบับ รวมถึงรอยรั่วของกาวอัดบนผ้าสกรีน และความเรียบสม่ำเสมอของกาวอัด ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ปรับตั้งเครื่องฉายแสงให้มีลักษณะพร้อมใช้งาน รวมทั้งตั้งเวลาในการฉายแสงให้ถูกต้องตามชนิดของกาวอัดที่ใช้
1.3 วัดตำแหน่งระยะการวางฟิล์มบนแม่พิมพ์ และยึดติดฟิล์มบนแม่พิมพ์ตำแหน่งที่กำหนด
1.4 นำแม่พิมพ์วางบนเครื่อง และดำเนินการฉายแสงตามระยะเวลาที่กำหนด
1.5 นำแม่พิมพ์ที่ผ่านการฉายแสงมาล้างลายได้อย่างถูกวิธี
1.6 นำแม่พิมพ์สกรีนมาใส่เครื่องอบ และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอบแห้ง
1.7 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายและรอยรั่ว และทำการอุดรอยรั่วบนแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถตรวจสอบความพร้อมของกรอบสกรีนก่อนทำการฉายแสงได้
  2. สามารถปรับตั้งเครื่องฉายแสงได้
  3. สามารถปรับตั้งเวลาในการฉายแสงได้เหมาะสมกับชนิดของกาวอัด
  4. สามารถล้างลายได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับลวดลาย
  5. สามารถปรับอุณหภูมิของเครื่องอบแม่พิมพ์สกรีนได้
  6. สามารถตกแต่งรอยรั่วบนแม่พิมพ์สกรีนด้วยกาวอุดได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ชนิดของกาวอัด และน้ำยาไวแสง รวมถึงอัตราส่วนในการผสม
  2. เวลาในการฉายแสงที่ใช้ในการสร้างลาย
  3. การเลือกใช้เครื่องมือวัดตำแหน่ง รวมถึงหน่วยวัดในมาตรวัดระบบต่างๆ
  4. กาวอุดที่ใช้สำหรับตกแต่งรอยรั่ว
  5. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ (Performance Evidence)
  1. ผลการวางตำแหน่งฟิล์ม และด้านน้ำยาของฟิล์มได้อย่างถูกต้อง
  2. ผลการปรับตั้งเวลาในการฉายแสงที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับชนิดของกาวอัดและน้ำยาไวแสงที่เลือกใช้
  3. ผลการล้างลายที่ไม่ทำให้บริเวณที่ไม่ใช่ภาพเสียหาย และกาวอัดบริเวณภาพจะต้องหลุดออกอย่างสมบูรณ์
  4. แม่พิมพ์สกรีนที่ผ่านการอบแห้งโดยไม่เกิดความเสียหายต่อผ้าสกรีน
  5. แม่พิมพ์สกรีนที่ผ่านการตกแต่งรอยรั่วในด้านสัมผัสกับวัสดุพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง (ข) หลักฐานความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence)
  1. เวลาในการฉายแสงได้เหมาะสมกับชนิดของกาวอัดที่เลือกใช้
  2. อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการอบ
  3. การตกแต่งรอยรั่วบนแม่พิมพ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Guidance for Assessment)
  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการสังเกตุการณ์ในการปฏิบัติงาน การปรับตั้งเครื่องฉายแสง ปรับเวลาในการฉายแสง การวางตำแหน่งฟิล์มและด้านน้ำยาของฟิล์ม การล้างลาย การอบแห้ง การตกแต่งรอยรั่วบนแม่พิมพ์สกรีน และหรือความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หรือการผ่านการฝึกอบรมในงานดังกล่าว ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย และอื่นๆ
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
   N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. กรอบสกรีนที่ผ่านการปาดกาวอัดจะต้องได้คุณภาพโดยมีความเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีรอยรั่ว
  2. การวางตำแหน่งฟิล์มจะต้องอยู่บริเวณตรงกลางของกรอบสกรีน โดยให้ด้านน้ำยาประกบกับกาวอัดบนผ้าสกรีน
  3. เวลาที่ใช้ในการฉายแสงจะต้องปรับตั้งให้เหมาะสมกับชนิดของกาวอัดที่ใช้งาน
  4. การล้างลายด้วยน้ำเปล่าจะต้องไม่ทำให้ลวดลายบนแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย
  5. ตั้งอุณหภูมิในการอบแห้งแม่พิมพ์สกรีนต้องใช้อุณหภูมิในช่วง 30-40 องศาเซลเซียส
  6. ตกแต่งรอยรั่วด้วยกาวอุด (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1ประเมินภาคปฏิบัติงาน ได้แก่ ใบบันทึกรายการจากการสังเกตณ์ หรือจากสถานประกอบการณ์ หรือแฟ้มงาน ภาพถ่ายของการทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน >18.2ประเมินภาคความรู้ ได้แก่ ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
การสร้างลายสกรีน