หน่วยสมรรถนะ

การปาดกาวอัด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-035ZA
PRT-PRE-1-035ZA
PRT-PRE-1-034ZA
PRT-PRE-1-125ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การปาดกาวอัด

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำกรอบสกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการเตรียมแม่พิมพ์สกรีน ตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าช่าง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202041 ปาดกาวอัดลงบนกรอบสกรีน

1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปาดกาวอัด เลือกขนาดของกรอบสกรีนได้อย่างเหมาะสม
1.2 จัดเตรียมความพร้อมของกรอบสกรีนด้วยการล้างไขผ้าสกรีน
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบแห้งกรอบสกรีน พร้อมปรับตั้งอุณหภูมิในการอบแห้ง
1.4 จัดเตรียมกาวอัด และน้ำยาไวแสงให้เหมาะสมกับชนิดของงานได้อย่างถูกต้อง
1.5 กำหนดจำนวนครั้งของการปาดกาวอัดได้อย่างถูกต้อง
1.6 ดำเนินการปาดกาวอัดได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถใช้อุปกรณ์ปาดกาวอัดได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถผสมกาวอัดและน้ำยาไวแสงได้ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
  3. สามารถปาดกาวอัดได้อย่างเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งผิวหน้าผ้าสกรีน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ด้านกาวอัดและน้ำยาไวแสง
  2. ความรู้ด้านอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแม่พิมพ์สกรีน
  3. ความรู้ในด้านปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในงานปาดกาวอัด รวมถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ (Performance Evidence)
  1. ผลการปาดกาวอัดด้วยอุปกรณ์ปาดกาวที่มีขนาดถูกต้องตามขนาดของกรอบสกรีน
  2. ผลการปรับอุณภูมิในการอบแห้งหลังการปาดกาวอัด
  3. กรอบสกรีนที่ผ่านการอบแห้งที่ได้คุณภาพ มีความเรียบสม่ำเสมอปกคลุมทั่วทั้งผิวหน้าของผ้าสกรีน และไม่มีรอยรั่ว (ข) หลักฐานความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence)
  1. การเลือกใช้ชนิดของกาวอัดได้เหมาะสมกับงาน
  2. การผสมอัตราส่วนกาวอัดและน้ำยาไวแสงได้อย่างถูกต้อง
  3. การปรับอุณหภูมิในการอบแม่พิมพ์สกรีนและไม่ทำความเสียหายต่อกรอบสกรีน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Guidance for Assessment)
  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการสังเกตุการณ์ในการปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับปาดกาว การเตรียมกาวอัดและน้ำยาไว้แสงในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามชนิดของกาวอัด การปรับอุณหภูมิในการอบแห้งแม่พิมพ์สกรีน และหรือความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หรือการผ่านการฝึกอบรมในงานดังกล่าว ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย และอื่นๆ
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. อุปกรณ์สำหรับการปาดกาว ได้แก่ รางปาด อ่างผสมกาวอัด ช้อนตวง
  2. ตั้งอุณหภูมิในการอบแห้งกรอบสกรีนหลังการปาดกาว ประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส
  3. ควบคุมจำนวนครั้งในการปาดกาวอัดให้ลอดคล้องกับลักษณะของงาน
  4. กรอบสกรีนที่ผ่านการอบแห้งจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าของผ้าสกรีน (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1ประเมินภาคปฏิบัติงาน ได้แก่ ใบบันทึกรายการจากการสังเกตณ์ หรือจากสถานประกอบการณ์ หรือแฟ้มงาน ภาพถ่ายของการทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน >18.2ประเมินภาคความรู้ ได้แก่ ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การเตรียมกรอบสกรีน
การปาดกาวอัด