หน่วยสมรรถนะ

การเตรียมกรอบสกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-033ZA
PRT-PRE-1-033ZA
PRT-PRE-1-032ZA
PRT-PRE-1-123ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การเตรียมกรอบสกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำกรอบสกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการเตรียมสภาพผิวกรอบสกรีน ตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าช่าง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202011 การเตรียมสภาพผิวกรอบสกรีน

1.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดขนาด มุมฉากของกรอบสกรีน และอุปกรณ์ปรับสภาพผิวได้อย่างถูกต้อง
1.2 วัดขนาดของกรอบสกรีนให้ถูกต้องตามขนาดที่ระบุในใบสั่งงาน
1.3 วัดระนาบและฉากของกรอบสกรีนได้อย่างถูกต้อง
1.4 ปรับสภาพผิวให้ทั่วพื้นผิวของกรอบสกรีน
1.5 ทากาวรองผิวกรอบผิวสกรีนให้ปกคลุมทั่วบริเวณผิวของกรอบสกรีน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถใช้เครื่องมือวัดขนาดและมุมฉากได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับปรับสภาพผิวได้อย่างถูกวิธี
  3. สามารถทากาวรองผิวกรอบสกรีนได้เรียบสม่ำเสมอ และทั่วทั้งผ้วหน้ากรอบสกรีน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้ในเรื่องหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มาตรวัดระบบเมตริก
  2. มีความรู้ในเรื่องชนิดของมุม เช่น มุมแหลม มุมป้าน และมุมฉาก
  3. มีความรู้ในเรื่องสภาพพื้นผิว เช่น เรียบ ขรุขระ
  4. มีความรู้เรื่องชนิดของกาวรองผิวกรอบสกรีน การใช้งาน และข้อควรระวังในการใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การจัดเตรียมและเลือกใช้เครื่องมือวัดขนาด และมุมฉาก
  2. การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพผิวให้มีความพร้อมใช้งาน
  3. ผลการเลือกใช้ชุดหัวขัดที่มีความหยาบเหมาะสมกับชนิดของกรอบสกรีน
  4. กรอบสกรีนที่ผ่านการปรับสภาพผิวและสามารถทากาวรองผิวกรอบสกรีนได้อย่างทั่วทั้งบริเวณผิวหน้าและมีการยึดติดที่ดี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. การเลือกใช้เครื่องมือวัดขนาด มุมฉาก และอุปกรณ์ปรับสภาพผิว
  2. การเลือกใช้ชุดหัวขัด ในการปรับสภาพผิว
  3. การปรับความหยาบของผิวหน้ากรอบสกรีนสำหรับการทากาว
  4. การตรวจสอบการปกคลุมของกาวบนผิวหน้ากรอบสกรีน และการยึดติดของกาวรองพื้นกรอบสกรีน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการสังเกตุการณ์ในการปฏิบัติงาน กระบวนการวัดขนาด วัดมุมฉาก และการปรับสภาพผิวของกรอบสกรีน การทากาวรองพื้นกรอบสกรีน และหรือความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หรือการผ่านการฝึกอบรมในงานดังกล่าว ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย และอื่นๆ
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องมือวัดขนาด ได้แก่ ไม้บรรทัด สายวัด และไม้ฉาก
  2. อุปกรณ์สำหรับปรับสภาพผิว ได้แก่ ชุดหัวขัด (เจียร)
  3. การปรับชุดหัวขัดที่มีความหยาบเหมาะสมกับชนิดของกรอบสกรีน
  4. การทากาวรองผิวกรอบสกรีนให้เรียบสม่ำเสมอ ปกคลุมทั้งผิวหน้าของกรอบสกรีน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1ประเมินภาคปฏิบัติงาน ได้แก่ ใบบันทึกรายการจากการสังเกตณ์ หรือจากสถานประกอบการณ์ หรือแฟ้มงาน ภาพถ่ายของการทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน >18.2ประเมินภาคความรู้ ได้แก่ ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การเตรียมกรอบสกรีน