หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-5-031ZA
PRT-PRE-5-031ZA
PRT-PRE-5-030ZA
PRT-PRE-5-121ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ดิจิตอลระดับ 5 (Printing Technologist/Manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการกำหนดทิศทางองค์กร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิตอล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201161 การกำหนดทิศทางองค์กร

1. พัฒนาระบบการทำงาน และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ
2. ทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
3. วางแผนเป้าหมายของทีม ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างพิมพ์ดิจิตอลระดับ 4 (Digital Assistant Manager)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจัดทำแผนพัฒนาการทำงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ
  2. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต
  3. การสร้างเป้าหมายของทีม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำแผนการทำงาน
  2. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต
  3. แนวโน้มธุรกิจ
  4. การวิเคราะห์ผล และเป้าหมายขององค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   แผนพัฒนาการทำงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจแผนพัฒนากระบวนการผลิต และรายงานเป้าหมายของทีม
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์การบริหาร การเขียนแผนการทำงาน หรือการนำทีม มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ การจัดทำแผนการทำงาน การวิเคราะห์และสร้างเป้าหมายของทีม การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  14. ระบบการทำงาน เช่น การนำมาตรฐาน ISO9000 ISO140000 GMP ISO12645
  15. องค์กร คือ ผู้ประกอบการการผลิตงานสิ่งพิมพ์
  16. แนวโน้มธุรกิจ คือ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต
  17. แผนพัฒนากระบวนการผลิต คือ แผนการนำเทคโนโลยี แนวคิด และเครื่องจักรมาใช้ในองค์กร
  18. เป้าหมายของทีม เช่น ประสิทธิภาพการผลิต เป้ากำไรต่อปี (KPI) เป็นต้น
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การวางแผนรองรับเทคโนโลยี
วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร