หน่วยสมรรถนะ

การบริหารงานเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-014ZA
PRT-PRE-4-014ZA
PRT-PRE-4-105ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การบริหารงานเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101141 วางแผนการจัดการงบประมาณ

1. วางแผนการจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณและเวลาที่กำหนดไว้

101142 วางแผนการจัดการบุคคลในระดับหัวหน้างาน

1. วางแผนการจัดการบุคคลในหน่วยงานของตนได้เหมาะสมกับงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer) ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การบริหารจัดการงบประมาณ
  2. การบริหารจัดการบุคคล
  3. การบริหารจัดการเบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กระบวนการการทำชิ้นงานตัวอย่าง (Mock up) และการตรวจสอบความถูกต้อง
  2. การเงินและการบัญชี
  3. การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   รายงานการวางแผนการจัดการงบประมาณที่ใช้ในหน่วยงาน รายงานการวางแผนการจัดการบุคคลที่ใช้ในหน่วยงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการบุคคลใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำชิ้นงานตัวอย่าง (Mock up) การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน (proof)
  2. การจัดการบุคคล ได้แก่ การกำหนดเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในแผนก และการจัดการขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. บุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer), ช่างศิลป์ (Art Studio)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน
การบริหารงานเบื้องต้น