หน่วยสมรรถนะ

การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-013ZA
PRT-PRE-3-013ZA
PRT-PRE-3-104ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ประสานงานภายในหน่วยงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101131 การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น

1. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถอ่านเขียนคำภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์จากช่างศิลป์ (Art Studio) อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การติดต่อสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบสิ่งพิมพ์
  2. องค์ประกอบศิลป์
  3. การบันทึกคำสั่งผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ตัวอย่างงานตามใบสั่งงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การติดต่อสื่อสาร คือ รับข้อมูลงานมาจากผู้บังคับบัญชา และสามารถส่งต่องานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้
  2. ข้อมูลงาน ได้แก่ เนื้อหา สี ขนาด การจัดวางตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน ได้ตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และคำสั่งเกี่ยวกับงานทางด้านการพิมพ์ เช่น ผลิตเป็นหนังสือ แผ่นพับ หรืองานที่มีการขึ้นรูป รวมถึงวัตถุดิบงาน เช่น ไฟล์งานในรูปของ CD สินค้าต่างๆ e-mail

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์
การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น