หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-009ZA
PRT-PRE-3-009ZA
PRT-PRE-3-100ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานก่อนพิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101091 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจสอบการพิมพ์

1. ใช้โปรแกรมทางด้านงานพิมพ์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

101092 เลือกเทคโนโลยีที่จะใช้พิมพ์

1. เลือกระบบพิมพ์ให้ตรงกับวัสดุรองพิมพ์
2. ออกแบบให้ตรงกับวัสดุรองพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถอ่านเขียนคำภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์จากช่างศิลป์ (Art Studio) อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพ วาดภาพเวคเตอร์ โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ และเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การจัดหน้าไฟล์งาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โปรแกรมทางด้านการพิมพ์เพื่อเปิดดูไฟล์งาน
  2. วิธีการตรวจไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาร์ตเวิรค์ต้นฉบับ และรูปภาพงานก่อนการพิมพ์
  3. ระบบต่างๆที่ใช้ในงานพิมพ์
  4. ประเภทของวัสดุที่ใช้พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไฟล์งานสำเร็จที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการผลิต
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพ วาดภาพเวคเตอร์ และโปรแกรมจัดหน้าหนังสือ
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างไฟล์งานจากโปรแกรมที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ความถูกต้องขององค์ประกอบ ได้แก่ สี ขนาด ตัวอักษร ภาพ พิสูจน์อักษร เป็นต้น
  2. ขนาดงานทางด้านการพิมพ์ ได้แก่ ขนาดกว้าง ยาวของงาน หรือขนาดที่เรียกเป็นลักษณะของการตัดกระดาษทางการพิมพ์ ได้แก่ ตัดสอง ตัดสี่ ตัดสิบเอ็ด ตัดพิเศษ (A3, A4) หน้ายก เป็นต้น
  3. ระบบพิมพ์ ได้แก่ ระบบในงานพิมพ์ที่สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้ และตรงกับความต้องการของลูกค้า
  4. วัสดุรองพิมพ์ ได้แก่ การดาษอาร์ท กระดาษปอนด์ สติกเกอร์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์