หน่วยสมรรถนะ

ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-007ZA
PRT-PRE-3-007ZA
PRT-PRE-3-098ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101071 ใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาด และตกแต่งภาพ

1. ใช้โปรแกรมทางด้านการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ในระดับปฏิบัติการและความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง
2. เลือกใช้โปรแกรมเปิดไฟล์งานตามสกุล (file extension) ได้ถูกต้องเหมาะสมกับโปรแกรม
3. จัดเก็บไฟล์งาน (save file) ได้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ
4. เข้าใจเรื่องการจัดการสีกับวัสดุทางการพิมพ์ (Color management)
5. รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบภาพและตัวอักษร (Grid system)
6. การเลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะกับงาน

101072 จัดหน้างานพิมพ์

1. ออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางองค์ประกอบงานได้ถูกต้องตาม
3. สร้างผลงานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่กำหนดให้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถอ่านเขียนคำภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์จากช่างศิลป์ (Art Studio) อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพ โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ และเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การจัดหน้าหนังสือ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพและ โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ
  2. สกุลไฟล์ของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพิมพ์
  3. การจัดการสีบนไฟล์งาน
  4. การจัดวางองค์ประกอบภาพ
  5. การเลือกใช้ตัวอักษร
  6. การออกแบบ
  7. การสร้างแบบจำลอง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ชิ้นงานสำเร็จตามใบสั่งงาน/ความต้องการของลูกค้า
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพและโปรแกรมจัดหน้าหนังสือ ในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างไฟล์งานจากโปรแกรมที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. โปรแกรมที่ใช้ในงานพิมพ์ ได้แก่ โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพจัดหน้าหนังสือ
  2. เครื่องมือในโปรแกรม ได้แก่ เครื่องมือที่สร้างวัตถุขึ้นมาใหม่ได้ สร้างรูปสัญลักษณ์เฉพาะงาน (Icon, Symbol, Character) รูปทรงกราฟิก และชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (menu bar)
  3. สกุลของไฟล์งาน (file extension) ที่ได้จากโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ ได้แก่ eps, psd, pdf, ai, indd เป็นต้น
  4. การจัดการสีทางการพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะเฉพาะของสีบนวัสดุรองพิมพ์แต่ละประเภท (color profile หรือ ICC profile)
  5. การจัดวางองค์ประกอบเช่น การจัดวางคอลัมน์ การจัดวางตัวอักษร และการจัดวางรูปภาพ ให้เป็นรูปแบบที่ไปในทิศทางเดียวกัน
  6. ความเหมาะสมของการเลือกใช้ตัวอักษร ได้แก่ ประเภทของงาน เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  7. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟิก คือ การสร้างรูปแบบของงานด้วยการใช้องค์ประกอบศิลป์ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  8. การจัดวางองค์ประกอบตามที่กำหนด คือ การสร้าง template, headline, body text
  9. แบบจำลอง (Mock up) คือ ตัวอย่างงานก่อนพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์