หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
FPC-VFD-4-001ZA
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-002ZA
ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-003ZA
ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิต
FPC-VFD-5-004ZA
วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-005ZA
ควบคุมงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-3-006ZA
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-3-007ZA
ดำเนินการงานเอกสารการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-008ZA
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-009ZA
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-1-010ZA
เตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-1-011ZA
ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-2-012ZA
แปรรูปผักและผลไม้สำหรับการบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-2-013ZA
บรรจุผักและผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-3-014ZA
ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-3-015ZA
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-1-016ZA
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-2-016ZA
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-1-017ZA
เตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-1-018ZA
ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-2-019ZA
แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-2-020ZA
บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
FPC-VFD-3-021ZA
ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-3-022ZA
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-1-023ZA
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-2-023ZA
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-2-024ZA
ตรวจสอบตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-2-025ZA
จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-3-026ZA
ตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-3-027ZA
ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หลังการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-2-028ZA
ตรวจสอบตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-2-029ZA
จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-3-030ZA
ตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-3-031ZA
ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หลังการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-4-032ZA
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-4-033ZA
ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FPC-VFD-5-034ZA
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา
FPC-VFD-5-035ZA
ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท
FPC-VFD-4-036ZA
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-4-037ZA
ดำเนินการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-5-038ZA
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งที่ผ่านการพัฒนา
FPC-VFD-5-039ZA
ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-2-040ZA
เตรียมการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-2-041ZA
เตรียมการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-3-042ZA
ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-3-043ZA
ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-044ZA
ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-1-045ZA
ปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-1-046ZA
เตรียมพื้นที่และสินค้าเพื่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-2-047ZA
ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้เข้าสู่ที่จัดเก็บ
FPC-VFD-2-048ZA
ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ออกจากที่เก็บ
FPC-VFD-3-049ZA
ดำเนินการจัดเก็บและเรียงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในคลังสินค้า
FPC-VFD-3-050ZA
ตรวจรับและจ่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-5-051ZA
บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-052ZA
วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-053ZA
ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-054ZA
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-055ZA
บริหารจัดการกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-056ZA
วางระบบการควบคุม ประเมินผลกระบวนการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-057ZA
ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวน การแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-058ZA
ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบและประกันคุณภาพกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-059ZA
ยืนยันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-060ZA
บริหารงานตรวจสอบระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-5-061ZA
ถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพของกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-062ZA
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-063ZA
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-063ZA
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-064ZA
บริหารจัดการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-065ZA
ถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-066ZA
ควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-4-067ZA
วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-5-067ZA
วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-5-068ZA
การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป
FPC-VFD-5-069ZA
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป