หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-TLC-2-001ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-002ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-4-003ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 4
ICT-TLC-5-004ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5
ICT-TLC-2-005ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-006ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-2-007ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-008ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-6-009ZA
วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 6
ICT-TLC-5-010ZA
ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5
ICT-TLC-2-011ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-3-012ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-4-013ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-5-014ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5
ICT-TLC-2-015ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-3-016ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 3
ICT-TLC-2-017ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-6-018ZA
วางแผน ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 6
ICT-TLC-5-019ZA
ออกแบบการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5
ICT-TLC-2-020ZA
ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 2
ICT-TLC-3-021ZA
ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 3
ICT-TLC-2-022ZA
ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 2
ICT-TLC-3-023ZA
ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 3
ICT-TLC-2-024ZA
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2
ICT-TLC-3-025ZA
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 3
ICT-TLC-2-026ZA
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง (Install Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2
ICT-TLC-3-027ZA
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง (Install Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 3
ICT-TLC-5-028ZA
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้ (Training for Knowledge and Skill Transfer)
ICT-TLC-5-029ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
ICT-TLC-3-030ZB
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เบื้องต้น
ICT-TLC-4-031ZB
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ กลาง
ICT-TLC-5-032ZB
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ประยุกต์
ICT-TLC-3-033ZB
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เบื้องต้น
ICT-TLC-3-034ZB
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เบื้องต้น
ICT-TLC-4-035ZB
วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ
ICT-TLC-5-035ZB
วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ
ICT-TLC-5-036ZB
ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ประยุกต์
ICT-TLC-2-037ZB
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ พื้นฐาน (Beginner)
ICT-TLC-3-038ZB
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบื้องต้น (Basic)
ICT-TLC-4-039ZB
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลาง (Intermediate)
ICT-TLC-5-040ZB
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประยุกต์ (Advance)
ICT-TLC-2-041ZB
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบื้องต้น
ICT-TLC-3-042ZB
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประยุกต์
ICT-TLC-2-043ZB
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบื้องต้น
ICT-TLC-3-044ZB
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประยุกต์
ICT-TLC-4-045ZB
วางแผนติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-5-045ZB
วางแผนติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-5-046ZB
ออกแบบการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประยุกต์
ICT-TLC-2-047ZB
ตรวจแก้บริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-TLC-3-048ZB
ตรวจแก้บริการ FTTx ประยุกต์
ICT-TLC-2-049ZB
ติดตั้งบริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-TLC-3-050ZB
ติดตั้งบริการ FTTx ประยุกต์
ICT-TLC-2-051ZB
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง เบื้องต้น
ICT-TLC-3-052ZB
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง ประยุกต์
ICT-TLC-2-053ZB
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง เบื้องต้น
ICT-TLC-3-054ZB
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง ประยุกต์
ICT-TLC-2-055ZB
ติดตั้งระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ICT-TLC-2-056ZB
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ICT-TLC-2-057ZB
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ICT-TLC-2-058ZB
ติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร
ICT-TLC-2-059ZB
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสายสัญญาณโครงข่ายภายในอาคาร
ICT-TLC-2-060ZB
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบสายสัญญาณโครงข่ายภายในอาคาร
ICT-TLC-2-061ZB
ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-TLC-2-062ZB
บำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ตามระยะเวลา
ICT-TLC-3-063ZB
ปฏิบัติงานทางเทคนิคโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-TLC-3-064ZB
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-TLC-3-065ZB
ทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-TLC-4-066ZB
ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TLC-4-067ZB
บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ตามระยะเวลา
ICT-TLC-4-068ZB
บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคม เชิงปรับปรุงแก้ไข
ICT-TLC-4-069ZB
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายหลัก
ICT-TLC-4-070ZB
จัดการจราจรข้อมูล
ICT-TLC-4-071ZB
ตรวจสอบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TLC-5-072ZB
ประเมินโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TLC-5-073ZB
ออกแบบระบบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TLC-5-074ZB
การวางแผนระบบโครงข่ายหลัก
ICT-TLC-5-075ZB
วางแผนกลยุทธ์โครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TLC-4-076ZB
ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-4-077ZB
วางแผนบำรุงรักษาโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-4-078ZB
บริหารจัดการจราจรข้อมูลโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-4-079ZB
ตรวจสอบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-5-080ZB
ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-5-081ZB
ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงขั้นสูง
ICT-TLC-5-082ZB
การบริหารจัดการทรัพยากรโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-5-083ZB
การวางแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-5-084ZB
การวางแผนเชิงกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง