หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
TEX-DMK-2-001ZA
สำรวจและจัดหาแหล่งสื่อสารในสถานที่ทำงาน
TEX-DMK-1-002ZA
สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
TEX-DMK-2-002ZA
สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
TEX-DMK-3-003ZA
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากร
TEX-DMK-2-004ZA
การทำงานที่เป็นระบบ
TEX-DMK-1-004ZA
การทำงานที่เป็นระบบ
TEX-DMK-4-005ZA
ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
TEX-DMK-1-005ZA
ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
TEX-DMK-2-005ZA
ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
TEX-DMK-3-006ZA
สำรวจจัดหา แหล่งวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-5-007ZA
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-3-007ZA
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-1-007ZA
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-5-008ZA
การสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-4-009ZA
พัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-5-010ZA
ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า
TEX-DMK-2-011ZA
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
TEX-DMK-5-011ZA
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
TEX-DMK-1-011ZA
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
TEX-DMK-3-011ZA
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
TEX-DMK-2-012ZA
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
TEX-DMK-3-012ZA
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
TEX-DMK-4-012ZA
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
TEX-DMK-5-012ZA
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
TEX-DMK-1-013ZA
บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล
TEX-DMK-4-013ZA
บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล
TEX-DMK-1-014ZA
จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-3-015ZA
ควบคุมคุณภาพในการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-5-016ZA
จัดบริการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
TEX-DMK-1-017ZA
ทำแบบตัดเบื้องต้น
TEX-DMK-2-018ZA
ทำแผนการวางแบบสำหรับการผลิตเสื้อผ้าต้นแบบ
TEX-DMK-2-019ZA
เย็บประกอบเสื้อผ้าสำหรับการสวมใส่
TEX-DMK-3-020ZA
ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค
TEX-DMK-4-020ZA
ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค
TEX-DMK-4-021ZA
ทำแผนการทำแบบตัดสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-DMK-2-022ZA
จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า
TEX-DMK-3-023ZA
ดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ
TEX-DMK-5-024ZA
ดำเนินการเย็บด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร
TEX-DMK-4-025ZA
ตกแต่งสำเร็จและเก็บรายละเอียดชิ้นงาน
TEX-DMK-2-026ZA
จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า
TEX-DMK-1-026ZA
จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า
TEX-DMK-3-027ZA
ตกแต่งเสื้อผ้าตามรูปแบบที่กำหนด
TEX-DMK-3-028ZA
ตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
TEX-DMK-2-029ZA
ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
TEX-DMK-1-029ZA
ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
TEX-DMK-2-030ZA
มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
TEX-DMK-4-031ZA
ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ
TEX-DMK-3-031ZA
ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ
TEX-DMK-2-032ZA
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
TEX-DMK-1-032ZA
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
TEX-DMK-4-033ZA
สำรวจตลาด วัสดุและรูปแบบ
TEX-DMK-4-034ZA
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหน้าร้าน
TEX-DMK-4-035ZA
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์
TEX-DMK-5-036ZA
ประเมินความต้องการของผู้บริโภค
TEX-DMK-4-036ZA
ประเมินความต้องการของผู้บริโภค