หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-SWA-3-001ZA
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-3-002ZA
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-3-003ZA
ออกแบบสตอรี่บอร์ด(Storyboard )และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)
ICT-SWA-3-004ZA
ออกแบบฐานข้อมูล ( Database)
ICT-SWA-3-005ZA
ออกแบบหน้าจอ และ / หรือ รายงาน (GUI/Report)
ICT-SWA-3-006ZA
ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
ICT-SWA-3-007ZA
ทดสอบโปรแกรมย่อย
ICT-SWA-4-008ZA
แก้ไขข้อผิดพลาด
ICT-SWA-4-009ZA
ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบอินทิเกรชั่น (Integration Test)
ICT-SWA-3-010ZA
ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ ยูสเซอร์ (User Acceptance Test)
ICT-SWA-4-011ZA
ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม
ICT-SWA-4-012ZA
จัดทำแผน เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
ICT-SWA-4-013ZA
ออกแบบแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)
ICT-SWA-4-014ZA
ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)
ICT-SWA-5-015ZA
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า
ICT-SWA-4-016ZA
ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า
ICT-SWA-4-017ZA
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-5-018ZA
เตรียมการฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
ICT-SWA-5-019ZA
ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
ICT-SWA-4-020ZA
การติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-4-021ZA
ประเมินผลการติดตั้ง
ICT-SWA-4-001ZA
ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)
ICT-SWA-5-002ZA
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า
ICT-SWA-4-003ZA
ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า
ICT-SWA-4-004ZA
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-5-005ZA
เตรียมการฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
ICT-SWA-5-006ZA
ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
ICT-SWA-4-007ZA
การติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-4-008ZA
ประเมินผลการติดตั้ง
ICT-SWA-5-022ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะผู้อื่น
ICT-SWA-3-023ZB
สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-3-024ZB
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-3-025ZB
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling
ICT-SWA-4-026ZB
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling
ICT-SWA-4-027ZB
ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-4-028ZB
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-5-029ZB
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure)
ICT-SWA-5-030ZB
จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ขั้นสูง
ICT-SWA-4-031ZB
ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test บนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-5-032ZB
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์
ICT-SWA-5-033ZB
ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology
ICT-SWA-4-034ZB
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-3-035ZB
สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ICT-SWA-3-036ZB
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ICT-SWA-3-037ZB
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling
ICT-SWA-4-038ZB
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling
ICT-SWA-4-039ZB
ออกแบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ICT-SWA-4-040ZB
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ICT-SWA-5-041ZB
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure)
ICT-SWA-4-042ZB
จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นเบื้องต้น
ICT-SWA-5-043ZB
จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
ICT-SWA-4-044ZB
จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ICT-SWA-5-045ZB
จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหลายอุปกรณ์
ICT-SWA-4-046ZB
สร้างฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ICT-SWA-4-047ZB
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้านซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ICT-SWA-4-048ZB
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก(APIs) ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ICT-SWA-4-049ZB
ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ICT-SWA-4-050ZB
ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ICT-SWA-4-051ZB
ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test
ICT-SWA-5-052ZB
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ICT-SWA-5-053ZB
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ICT-SWA-5-054ZB
ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์
ICT-SWA-3-055ZB
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-4-055ZB
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-3-056ZB
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-3-057ZB
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ
ICT-SWA-4-057ZB
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ
ICT-SWA-3-058ZB
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit
ICT-SWA-3-059ZB
จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit
ICT-SWA-4-060ZB
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration
ICT-SWA-4-061ZB
จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration
ICT-SWA-3-062ZB
ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
ICT-SWA-3-063ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit test
ICT-SWA-4-064ZB
แก้ไขข้อผิดพลาด
ICT-SWA-5-064ZB
แก้ไขข้อผิดพลาด
ICT-SWA-4-065ZB
ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration
ICT-SWA-5-066ZB
ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/Big Scale)
ICT-SWA-5-067ZB
ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration
ICT-SWA-5-068ZB
พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Code Review)
ICT-SWA-3-069ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test
ICT-SWA-4-069ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test
ICT-SWA-3-070ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test
ICT-SWA-4-070ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test
ICT-SWA-3-071ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test
ICT-SWA-4-071ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test
ICT-SWA-3-072ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test
ICT-SWA-4-072ZB
ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test
ICT-SWA-4-073ZB
ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation
ICT-SWA-5-074ZB
ออกแบบการทดสอบโปรแกรมแบบ Non-Functional Requirement Test
ICT-SWA-4-075ZB
ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม
ICT-SWA-5-076ZB
จัดทำแผน เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
ICT-SWA-5-077ZB
บริหารจัดการในส่วนวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ICT-SWA-4-078ZB
ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)
ICT-SWA-4-079ZB
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ICT-SWA-5-080ZB
วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
ICT-SWA-3-081ZC
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-4-081ZC
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-3-082ZC
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
ICT-SWA-4-083ZC
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ
ICT-SWA-3-084ZC
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit