หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
FPC-SUG-2-001ZA
เตรียมอ้อยด้วยเครื่องย่อยอ้อย
FPC-SUG-2-002ZA
สกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-003ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-004ZA
กำกับกระบวนการสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-005ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-006ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-007ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-008ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-009ZA
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-010ZA
เตรียมสารเคมีในกระบวนการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-011ZA
ทำการพักใส
FPC-SUG-2-012ZA
กรองตะกอน
FPC-SUG-2-013ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-014ZA
กำกับกระบวนการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-015ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-016ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-017ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-018ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-019ZA
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทำใสน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-020ZA
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-021ZA
ควบคุมการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-022ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-023ZA
กำกับกระบวนการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-3-024ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-025ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-026ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-027ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-4-028ZA
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการต้มน้ำอ้อย
FPC-SUG-2-029ZA
เตรียมหัวเชื้อ (Seeding)
FPC-SUG-2-030ZA
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล
FPC-SUG-2-031ZA
ควบคุมระบบการเคี่ยวน้ำตาล
FPC-SUG-3-032ZA
กำกับกระบวนการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-3-033ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-034ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-035ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-036ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-037ZA
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการตกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-2-038ZA
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-2-039ZA
ควบคุมการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-2-040ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-3-041ZA
กำกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-3-042ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-043ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-044ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-045ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-4-046ZA
วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
FPC-SUG-2-047ZA
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-2-048ZA
ควบคุมการละลายน้ำตาล
FPC-SUG-2-049ZA
ควบคุมการลดค่าสีน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-2-050ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-3-051ZA
กำกับกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-3-052ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-4-053ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-4-054ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-4-055ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-4-056ZA
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
FPC-SUG-2-057ZA
ควบคุมระบบการอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-2-058ZA
ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-3-059ZA
กำกับกระบวนการอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-3-060ZA
ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-4-061ZA
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-4-062ZA
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-4-063ZA
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-4-064ZA
วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการอบแห้งน้ำตาล
FPC-SUG-2-065ZA
ปฏิบัติงานวิเคราะห์
FPC-SUG-2-066ZA
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด
FPC-SUG-3-067ZA
จัดทำและรายงานการผลิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและทันต่อกระบวนการผลิต
FPC-SUG-3-068ZA
ดูแลจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีให้ถูกต้องตามที่โรงงานกำหนด
FPC-SUG-3-069ZA
ปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อกำหนด
FPC-SUG-3-070ZA
ดูแลประสานงานทั้งในและนอกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
FPC-SUG-4-071ZA
จัดทำงบประมาณต่างๆ เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ
FPC-SUG-4-072ZA
ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการการใช้สารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับระบบสากลตามข้อกำหนดของโรงงาน
FPC-SUG-4-073ZA
ควบคุมดูแลการจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องตามที่โรงงานกำหนด