หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
GPW-SOL-3-001ZA
ขายสินค้า ให้บริการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์
GPW-SOL-4-002ZA
ศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ติดตั้งเบื้องต้น
GPW-SOL-4-003ZA
ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น
GPW-SOL-3-004ZA
ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-5-005ZA
ศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ติดตั้ง
GPW-SOL-5-006ZA
ศึกษาความเป็น ไปได้โดยใช้แบบจำลอง
GPW-SOL-5-007ZA
ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-5-008ZA
ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-009ZA
ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-3-010ZA
ใช้เครื่องมือวัดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-4-011ZA
ใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-3-012ZA
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง
GPW-SOL-2-013ZA
ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-3-014ZA
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-4-015ZA
ตรวจสอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-2-016ZA
ซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-3-017ZA
ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์