หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
RES-RAE-3-001ZA
จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดเตรียมงานขาย
RES-RAE-4-001ZA
จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดเตรียมงานขาย
RES-RAE-4-002ZA
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
RES-RAE-5-003ZA
กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขาย
RES-RAE-5-004ZA
สร้างความเข้าใจจรรยาบรรณงานขาย
RES-RAE-5-005ZA
บริหารหลังการขาย
RES-RAE-6-006ZA
กำหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบแผนการดำเนินงานองค์กร
RES-RAE-6-007ZA
บริหารจัดการบุคคลในองค์กร
RES-RAE-6-008ZA
กำหนดผลตอบแทนของบุคคล
RES-RAE-6-009ZA
อบรมและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่าย
RES-RAE-3-010ZA
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดเตรียมงานเชิงการตลาด
RES-RAE-3-011ZA
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
RES-RAE-4-012ZA
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
RES-RAE-4-013ZA
ใช้เครื่องมือทางการตลาด
RES-RAE-5-013ZA
ใช้เครื่องมือทางการตลาด
RES-RAE-5-014ZA
บริหารงานประชาสัมพันธ์
RES-RAE-5-015ZA
สร้างความเข้าใจจรรยาบรรณงานการตลาด
RES-RAE-6-016ZA
กำหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบแผนการดำเนินงานองค์กร
RES-RAE-6-017ZA
บริหารจัดการบุคคลฝ่ายการตลาดในองค์กร
RES-RAE-6-018ZA
กำหนดผลตอบแทนของบุคคล
RES-RAE-6-019ZA
อบรมและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่าย
RES-RAE-6-020ZA
บริหารงานความรับผิดชอบองค์กรทางการตลาด
RES-RAE-3-021ZA
จัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
RES-RAE-3-022ZA
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
RES-RAE-3-023ZA
กำหนดกระบวนการที่สนับสนุนการตลาด
RES-RAE-4-024ZA
กำหนดกระบวนการการทำงาน
RES-RAE-4-025ZA
บริหารงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า
RES-RAE-4-026ZA
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาด
RES-RAE-4-027ZA
กำหนดกลยุทธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อลูกค้า
RES-RAE-4-028ZA
วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาโครงการ
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
RES-RPM-3-039ZA
จัดทำรายงานสถานภาพของกิจกรรมในโครงการก่อสร้าง
RES-RPM-3-040ZA
กำหนดระบบการทำงานและระบบเอกสาร
RES-RPM-3-041ZA
กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่งมอบงานและรายการโครงสร้างงาน
RES-RPM-4-042ZA
กำหนดตารางเวลาการทำงานและผู้รับเหมาในโครงการ
RES-RPM-4-043ZA
จัดการงานรับประกันและบำรุงรักษา
RES-RPM-4-044ZA
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมงานกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
RES-RPM-5-045ZA
กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมงาน
RES-RPM-5-046ZA
กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
RES-RPM-5-047ZA
ติดตามดูแลโครงการก่อสร้าง
RES-RPM-6-048ZA
กำหนดรูปแบบการส่งมอบงานโครงการ
RES-RPM-6-049ZA
ประเมินผลโครงการ
RES-RPM-6-050ZA
วิเคราะห์การพัฒนาโครงการ
RES-RPM-6-051ZA
วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
RES-RPM-3-052ZA
จัดเตรียมงานก่อสร้างเบื้องต้น
RES-RPM-3-053ZA
ตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของแบบรูปและรายการ
RES-RPM-4-054ZA
จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น
RES-RPM-4-055ZA
กำหนดรูปแบบแผนผังพื้นที่งานก่อสร้าง
RES-RPM-5-056ZA
กำหนดโครงสร้างทีมควบคุมงานก่อสร้าง
RES-RPM-5-057ZA
จัดทำเอกสารในการควบคุมงานก่อสร้าง
RES-RPM-5-058ZA
ดำเนินการขออนุมัติแบบรูปและรายการ
RES-RPM-3-059ZA
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง
RES-RPM-3-060ZA
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานสถาปัตยกรรม
RES-RPM-4-061ZA
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร
RES-RPM-4-062ZA
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม
RES-RPM-5-063ZA
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้างส่วนงานประกอบ
RES-RPM-6-064ZA
บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ
RES-RPM-6-065ZA
กำหนดกรอบการประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
RES-RPM-6-066ZA
จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดคุณภาพงานก่อสร้างโครงการ
RES-RPM-6-067ZA
กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพงานก่อสร้าง
RES-RPM-6-068ZA
จัดทำข้อสรุปแนวทางการเรียกเก็บคืน
RES-RPM-6-069ZA
จัดการอนุญาโตตุลาการ
RES-RPM-3-070ZA
จัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ