หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
RAI-MAI-4-001ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Interlocking
RAI-MAI-4-002ZA
ซ่อมบำรุงระบบ CTC
RAI-MAI-4-003ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Network
RAI-MAI-4-004ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment
RAI-MAI-4-005ZA
ซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
RAI-MAI-5-006ZA
วางแผนงานปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking
RAI-MAI-5-007ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ CTC
RAI-MAI-5-008ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Network
RAI-MAI-5-009ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment
RAI-MAI-5-010ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
RAI-MAI-5-011ZA
จัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ
RAI-MAI-5-012ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
RAI-MAI-5-013ZA
วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
RAI-MAI-4-014ZA
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
RAI-MAI-4-015ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Bogie
RAI-MAI-4-016ZA
ตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า (Measuring wheel wheel)
RAI-MAI-4-017ZA
ซ่อมบำรุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
RAI-MAI-4-018ZA
ซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipments)
RAI-MAI-4-019ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway
RAI-MAI-4-020ZA
ซ่อมบำรุงระบบ Coupler
RAI-MAI-4-021ZA
ซ่อมบำรุงระบบไฟแสงสว่าง (Lighting)
RAI-MAI-4-022ZA
ซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อน (Propulsion system)
RAI-MAI-4-023ZA
ซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ (Auxiliary system & Battery)
RAI-MAI-5-024ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Bogie
RAI-MAI-5-025ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานตรวจวัดรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)
RAI-MAI-5-026ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
RAI-MAI-5-027ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)
RAI-MAI-5-028ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway
RAI-MAI-5-029ZA
วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Coupler
RAI-MAI-4-030ZA
ซ่อมเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
RAI-MAI-4-031ZA
ซ่อมประตูอัตโนมัติ
RAI-MAI-4-032ZA
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร
RAI-MAI-5-033ZA
วางแผนงานซ่อมเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
RAI-MAI-5-034ZA
วางแผนงานซ่อมประตูอัตโนมัติ
RAI-MAI-5-035ZA
วางแผนงานซ่อมเครื่องวิเคราะห์และเครื่องออกตั๋วโดยสาร
RAI-MAI-5-036ZA
จัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
RAI-MAI-5-037ZA
วางแผนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
RAI-MAI-4-038ZA
ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-5-038ZA
ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-3-038ZA
ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-5-039ZA
ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-3-039ZA
ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-4-039ZA
ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-3-040ZA
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-4-040ZA
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-5-040ZA
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-MAI-3-041ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)
RAI-MAI-4-041ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)
RAI-MAI-3-042ZA
ซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories)
RAI-MAI-4-042ZA
ซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ (Rail Accessories)
RAI-MAI-3-043ZA
ซ่อมบำรุงหมอนรองราง (Sleeper)
RAI-MAI-4-043ZA
ซ่อมบำรุงหมอนรองราง (Sleeper)
RAI-MAI-3-044ZA
ซ่อมบำรุงหินโรยทาง (Ballast)
RAI-MAI-4-044ZA
ซ่อมบำรุงหินโรยทาง (Ballast)
RAI-MAI-3-045ZA
ซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)
RAI-MAI-4-045ZA
ซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)
RAI-MAI-4-046ZA
ซ่อมบำรุงประแจ (Turnout)
RAI-MAI-4-047ZA
ซ่อมบำรุงราง (Rail)
RAI-MAI-4-048ZA
ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ
RAI-MAI-4-049ZA
ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ
RAI-MAI-3-050ZA
ซ่อมบำรุงคันทาง และลาดดิน (Embankment)
RAI-MAI-4-050ZA
ซ่อมบำรุงคันทาง และลาดดิน (Embankment)
RAI-MAI-3-051ZA
ซ่อมบำรุงช่องน้ำ (Culvert)
RAI-MAI-4-051ZA
ซ่อมบำรุงช่องน้ำ (Culvert)
RAI-MAI-3-052ZA
ซ่อมบำรุงอุโมงค์ (Tunnel)
RAI-MAI-4-052ZA
ซ่อมบำรุงอุโมงค์ (Tunnel)
RAI-MAI-3-053ZA
บำรุงรักษาโครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge)
RAI-MAI-4-053ZA
บำรุงรักษาโครงสร้างสะพานเหล็ก (Steel Bridge)
RAI-MAI-3-054ZA
ซ่อมบำรุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct)
RAI-MAI-4-054ZA
ซ่อมบำรุงสะพานคอนกรีตและทางวิ่งยกระดับ (Concrete Bridge and Viaduct)
RAI-MAI-4-055ZA
ควบคุมงานซ่อมบำรุงคันทางและลาดดิน
RAI-MAI-4-056ZA
ควบคุมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างสะพานและทางวิ่งยกระดับ
RAI-MAI-4-057ZA
ควบคุมงานซ่อมบำรุงช่องน้ำและอุโมงค์
RAI-MAI-5-058ZA
เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-4-058ZA
เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-4-059ZA
กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-059ZA
กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-060ZA
ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
RAI-MAI-4-060ZA
ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
RAI-MAI-4-061ZA
บริหารจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory)
RAI-MAI-5-061ZA
บริหารจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory)
RAI-MAI-5-062ZA
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-4-062ZA
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-4-063ZA
ประสานงานขอสิทธิซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-063ZA
ประสานงานขอสิทธิซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-064ZA
วางแผนกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-065ZA
จัดทำงบประมาณและแผนการเงินสำหรับงานซ่อมบำรุงทาง
RAI-MAI-5-066ZA
บริหารจัดการสัญญา
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
RAI-OPT-5-001ZA
ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
RAI-OPT-4-001ZA
ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
RAI-OPT-4-002ZA
จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติ
RAI-OPT-4-003ZA
จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะไม่ปกติ
RAI-OPT-4-004ZA
บริหารจัดการกิจกรรมที่ขอเข้าทำงานบนรางวิ่ง
RAI-OPT-4-005ZA
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมดต่างๆ
RAI-OPT-4-006ZA
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ โรงซ่อมบำรุง (Workshop)
RAI-OPT-4-007ZA
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line)
RAI-OPT-4-008ZA
แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
RAI-OPT-4-009ZA
ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต่างๆ
RAI-OPT-4-010ZA
ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ โรงซ่อมบำรุง (Workshop)
RAI-OPT-4-011ZA
ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line)