หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-PJM-7-001ZA
พัฒนากฎบัตรของโครงการ (Develop Project Charter)
ICT-PJM-3-002ZA
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Identify Stakeholder)
ICT-PJM-7-003ZA
พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ (Develop Project Management Plan)
ICT-PJM-6-004ZA
วางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ (Plan Scope Management)
ICT-PJM-3-005ZA
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Collect Requirements)
ICT-PJM-7-006ZA
นิยามขอบเขตของโครงการ (Define Scope)
ICT-PJM-4-007ZA
จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Create Work Breakdown Structure (WBS))
ICT-PJM-4-008ZA
วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Plan Cost Management)
ICT-PJM-4-009ZA
ประมาณการค่าใช้จ่าย (Estimates Cost)
ICT-PJM-6-010ZA
จัดหางบประมาณ (Determine Budget)
ICT-PJM-6-011ZA
วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ (Plan Quality Management)
ICT-PJM-6-012ZA
วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ (Plan Human Resource Management)
ICT-PJM-6-013ZA
วางแผนบริหารจัดการการสื่อสาร (Plan Communi- cation Management)
ICT-PJM-6-014ZA
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Plan Risk Management)
ICT-PJM-5-016ZA
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)
ICT-PJM-6-017ZA
วางแผนรองรับความเสี่ยง (Plan Risk Responses)
ICT-PJM-5-018ZA
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)
ICT-PJM-5-019ZA
วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Plan Stakeholder Management)
ICT-PJM-6-021ZA
ดำเนินงานประกันคุณภาพ (Perform Quality Assurance)
ICT-PJM-7-023ZA
บริหารจัดการทีมงานของโครงการ (Manage Project Team)
ICT-PJM-6-024ZA
บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)
ICT-PJM-5-025ZA
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ICT-PJM-5-026ZA
ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Manage Stakeholder Management)
ICT-PJM-5-028ZA
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ICT-PJM-4-029ZA
ควบคุมขอบเขตของโครงการ (Control Scope)
ICT-PJM-4-030ZA
ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ (Control Project Schedule)
ICT-PJM-5-031ZA
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ICT-PJM-6-032ZA
ควบคุมคุณภาพ (Control Quality)
ICT-PJM-6-033ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-6-034ZA
ควบคุมความเสี่ยง (Control Risks)
ICT-PJM-5-035ZA
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ICT-PJM-5-036ZA
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)
ICT-PJM-5-015ZA
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)
ICT-PJM-6-016ZA
วางแผนรองรับความเสี่ยง (Plan Risk Responses)
ICT-PJM-5-017ZA
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)
ICT-PJM-5-018ZA
วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Plan Stakeholder Management)
ICT-PJM-6-020ZA
ดำเนินงานประกันคุณภาพ (Perform Quality Assurance)
ICT-PJM-7-021ZA
บริหารจัดการทีมงานของโครงการ (Manage Project Team)
ICT-PJM-6-022ZA
บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)
ICT-PJM-5-023ZA
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ICT-PJM-5-024ZA
ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Manage Stakeholder Management)
ICT-PJM-4-025ZA
ตรวจตราและควบคุมงานโครงการ (Monitor and Control Project Work)
ICT-PJM-5-026ZA
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ICT-PJM-4-028ZA
ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ (Control Project Schedule)
ICT-PJM-5-029ZA
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ICT-PJM-6-030ZA
ควบคุมคุณภาพ (Control Quality)
ICT-PJM-6-031ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-3-031ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-6-032ZA
ควบคุมความเสี่ยง (Control Risks)
ICT-PJM-5-033ZA
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ICT-PJM-5-034ZA
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)
ICT-PJM-3-036ZA
แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-PJM-4-008ZA
ประมาณการค่าใช้จ่าย (Estimates Cost)
ICT-PJM-6-009ZA
จัดหางบประมาณ (Determine Budget)
ICT-PJM-6-010ZA
วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ (Plan Quality Management)
ICT-PJM-6-011ZA
วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ (Plan Human Resource Management)
ICT-PJM-6-012ZA
วางแผนบริหารจัดการการสื่อสาร (Plan Communi- cation Management)
ICT-PJM-6-013ZA
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Plan Risk Management)
ICT-PJM-5-014ZA
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)
ICT-PJM-6-015ZA
วางแผนรองรับความเสี่ยง (Plan Risk Responses)
ICT-PJM-5-016ZA
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)
ICT-PJM-5-017ZA
วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Plan Stakeholder Management)
ICT-PJM-6-018ZA
ดำเนินงานประกันคุณภาพ (Perform Quality Assurance)
ICT-PJM-7-019ZA
บริหารจัดการทีมงานของโครงการ (Manage Project Team)
ICT-PJM-6-020ZA
บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)
ICT-PJM-4-021ZA
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ICT-PJM-5-021ZA
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ICT-PJM-5-022ZA
ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Manage Stakeholder Management)
ICT-PJM-4-023ZA
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ICT-PJM-5-023ZA
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ICT-PJM-4-024ZA
ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ (Control Project Schedule)
ICT-PJM-4-025ZA
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ICT-PJM-5-025ZA
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ICT-PJM-6-026ZA
ควบคุมคุณภาพ (Control Quality)
ICT-PJM-6-027ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-3-027ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-6-028ZA
ควบคุมความเสี่ยง (Control Risks)
ICT-PJM-4-029ZA
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procurement)
ICT-PJM-5-029ZA
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ICT-PJM-4-030ZA
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)
ICT-PJM-5-030ZA
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)
ICT-PJM-3-031ZA
แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-PJM-6-032ZB
พัฒนากฎบัตรของโครงการ
ICT-PJM-7-032ZB
พัฒนากฎบัตรของโครงการ
ICT-PJM-4-033ZB
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-PJM-5-033ZB
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-PJM-6-033ZB
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-PJM-4-034ZB
แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-PJM-5-034ZB
แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-PJM-6-034ZB
แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-PJM-5-035ZB
พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ
ICT-PJM-5-036ZB
วางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ
ICT-PJM-4-037ZB
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-PJM-6-038ZB
นิยามขอบเขตของโครงการ
ICT-PJM-4-039ZB
จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน
ICT-PJM-6-040ZB
วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ICT-PJM-4-041ZB
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ICT-PJM-7-042ZB
กำหนดงบประมาณ
ICT-PJM-4-043ZB
วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ
ICT-PJM-6-044ZB
วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์