หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
PDS-PID-5-001ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบของเล่น
PDS-PID-5-002ZA
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตของเล่น
PDS-PID-5-003ZA
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตของเล่น
PDS-PID-6-004ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบของเล่น
PDS-PID-6-005ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและประกอบการผลิตของเล่น
PDS-PID-6-006ZA
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบ
PDS-PID-7-007ZA
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตการออกแบบของเล่น
PDS-PID-7-008ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาด
PDS-PID-5-009ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-5-010ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ และภาพคลี่เพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-5-011ZA
เขียน shop drawing และกราฟฟิคเพื่อใช้ในการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-6-012ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-6-013ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ เพื่อนำเสนอลูกค้าและเพื่อประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-6-014ZA
เขียนแบบ shop drawing และกราฟฟิค เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-7-015ZA
จัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-7-016ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดบรรจุภัณฑ์
PDS-PID-5-017ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-5-018ZA
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-5-019ZA
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-6-020ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-6-021ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-6-022ZA
เขียนแบบ shop drawing เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-7-023ZA
จัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-7-024ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดเฟอร์นิเจอร์
PDS-PID-5-025ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-5-026ZA
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-5-027ZA
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-6-028ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-6-029ZA
จัดทำภาพ 3 มิติเพื่อการนำเสนอและพัฒนาเพื่อประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-6-030ZA
เขียนแบบ shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-7-031ZA
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-7-032ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
PDS-PID-5-033ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-5-034ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-5-035ZA
เขียน shop drawing รายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-6-036ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-6-037ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-6-038ZA
เขียนแบบ shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-7-039ZA
จัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-7-040ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์
PDS-PID-5-041ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-5-042ZA
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อการนำเสนอเพื่อประกอบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-5-043ZA
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-6-044ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-6-045ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอเพื่อประกอบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-6-046ZA
เขียนแบบ shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-7-047ZA
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-7-048ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
PDS-PID-5-049ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบรองเท้า
PDS-PID-5-050ZA
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตรองเท้า
PDS-PID-5-051ZA
เขียน shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตรองเท้า
PDS-PID-6-052ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบรองเท้า
PDS-PID-6-053ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตรองเท้า
PDS-PID-6-054ZA
เขียน shop drawing เพื่อใช้ในการสั่งผลิตต้นแบบรองเท้า
PDS-PID-7-055ZA
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตรองเท้า
PDS-PID-7-056ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบรองเท้า
PDS-PID-4-057ZA
จัดทำภาพร่างและแนวคิด (idea) เบื้องต้นตามคำสั่ง
PDS-PID-4-058ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) พื้นฐานเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-4-059ZA
เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-5-060ZA
เสนอภาพร่างและแนวคิด (idea) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-5-061ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ และต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-5-062ZA
เขียน shop drawing เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-6-063ZA
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-6-064ZA
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-6-065ZA
เขียนแบบ shop drawing เพื่อใช้ในควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-7-066ZA
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-7-067ZA
จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PDS-PID-6-068ZA
สื่อสารและประสานงาน
PDS-PID-7-069ZA
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
PDS-PID-7-070ZA
บริหารจัดการหน่วยงาน