หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-NWS-6-001ZA
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis and Design)
ICT-NWS-4-002ZA
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-3-003ZA
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-5-004ZA
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-6-005ZA
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-5-006ZA
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-007ZA
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-4-008ZA
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICT-NWS-4-009ZA
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance)
ICT-NWS-5-010ZA
จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)
ICT-NWS-5-011ZA
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง (Spare Parts Management)
ICT-NWS-6-012ZA
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (Optimize)
ICT-NWS-4-013ZA
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ICT-NWS-4-014ZA
ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง
ICT-NWS-5-015ZA
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย (Access Control)
ICT-NWS-5-016ZA
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง
ICT-NWS-5-017ZA
ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-018ZA
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-019ZA
จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-020ZA
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-021ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้
ICT-NWS-6-022ZB
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย
ICT-NWS-4-023ZB
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-5-024ZB
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-3-024ZB
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-4-024ZB
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-6-025ZB
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-5-026ZB
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติ การและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-027ZB
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-4-028ZB
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ
ICT-NWS-4-029ZB
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-030ZB
จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย
ICT-NWS-5-031ZB
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง
ICT-NWS-6-032ZB
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
ICT-NWS-6-033ZB
ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย
ICT-NWS-4-034ZB
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ICT-NWS-4-035ZB
ปฏิบัติการให้ระบบ ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง
ICT-NWS-5-036ZB
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-037ZB
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง
ICT-NWS-5-038ZB
ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-039ZB
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-040ZB
จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-041ZB
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-042ZB
ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ICT-NWS-5-043ZB
ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ICT-NWS-6-044ZB
ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ICT-NWS-5-045ZB
ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ICT-NWS-4-046ZB
บริหารจัดการระบบและเครือข่าย
ICT-NWS-4-047ZB
วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล
ICT-NWS-4-048ZB
วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่
ICT-NWS-5-049ZB
จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์
ICT-NWS-5-050ZB
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
ICT-NWS-6-051ZB
ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ
ICT-NWS-3-052ZB
เขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ
ICT-NWS-6-052ZB
เขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ
ICT-NWS-4-053ZB
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
ICT-NWS-5-054ZB
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน
ICT-NWS-4-055ZB
รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ICT-NWS-5-056ZB
ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง
ICT-NWS-6-057ZC
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย
ICT-NWS-4-058ZC
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-3-059ZC
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-4-060ZC
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-5-060ZC
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-6-061ZC
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-5-062ZC
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติ การและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-063ZC
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-3-064ZC
ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น
ICT-NWS-4-065ZC
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ
ICT-NWS-4-066ZC
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-067ZC
จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย
ICT-NWS-5-068ZC
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง
ICT-NWS-6-069ZC
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
ICT-NWS-6-070ZC
ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย
ICT-NWS-4-071ZC
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ICT-NWS-4-072ZC
ปฏิบัติการให้ระบบ ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง
ICT-NWS-5-073ZC
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-074ZC
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง
ICT-NWS-5-075ZC
ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-076ZC
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-077ZC
จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-078ZC
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-079ZC
ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ICT-NWS-5-080ZC
ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ICT-NWS-6-081ZC
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
ICT-NWS-5-082ZC
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ICT-NWS-4-083ZC
บริหารจัดการระบบและเครือข่าย
ICT-NWS-4-084ZC
วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล
ICT-NWS-4-085ZC
วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่
ICT-NWS-5-086ZC
จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์
ICT-NWS-5-087ZC
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
ICT-NWS-6-088ZC
ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ
ICT-NWS-6-089ZC
ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ
ICT-NWS-4-090ZC
เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน
ICT-NWS-5-091ZC
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน
ICT-NWS-4-092ZC
รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ICT-NWS-5-093ZC
ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง