หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
FPC-MPD-4-001ZA
ตรวจสอบ ทบทวน และประสานงาน ก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-3-002ZA
ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร บุคลากร ปัจจัย และสิ่งสนับสนุน ก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-2-003ZA
รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-2-004ZA
รับและจัดเก็บวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-2-005ZA
ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-2-006ZA
ฆ่าเชื้อน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-3-007ZA
จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-3-008ZA
บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด
FPC-MPD-3-009ZA
ตรวจสอบ และรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-4-010ZA
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-5-011ZA
ออกแบบแผนการปรับปรุงตามกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-4-012ZA
ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-5-013ZA
ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-5-014ZA
สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และทวนสอบกระบวนการการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-2-015ZA
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-2-016ZA
ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
FPC-MPD-3-017ZA
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
FPC-MPD-5-018ZA
วางแผนการเลือกวิธีการตรวจสอบ และแผนการวิธีการสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-3-019ZA
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
FPC-MPD-4-020ZA
ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
FPC-MPD-3-021ZA
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่กำหนด
FPC-MPD-4-022ZA
จัดทำ และการรับรองระบบคุณภาพของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-5-023ZA
ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโดยหน่วยงานภายใน และภายนอก
FPC-MPD-3-024ZA
ตรวจสอบตัวอย่างที่รับคืนจากลูกค้าและทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ Traceability ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-4-025ZA
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในกระบวนการผลิต
FPC-MPD-5-026ZA
กำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-4-027ZA
สำรวจข้อมูลความต้องการและการยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-5-028ZA
สร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-3-029ZA
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-3-030ZA
ใช้เครื่องมือในการทดลองผลิตภัณฑ์นมแปรรูปตามข้อกำหนด
FPC-MPD-4-031ZA
ทดลอง ทดสอบ และประมวลผลผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
FPC-MPD-4-032ZA
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
FPC-MPD-5-033ZA
วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปใหม่และแนวโน้มของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเดิม
FPC-MPD-5-034ZA
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-3-035ZA
ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-3-036ZA
ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-5-037ZA
ประเมินผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-5-038ZA
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-4-039ZA
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-4-040ZA
สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-6-041ZA
วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในอนาคต
FPC-MPD-6-042ZA
บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-6-043ZA
กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างเหมาะสม
FPC-MPD-6-044ZA
วางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-6-045ZA
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมด้วยการบูรณาการเข้ากับเทคนิคการบริหารอื่น ๆ
FPC-MPD-6-046ZA
สร้างทีมงานที่สอดคล้องกับระบบงาน และนวัตกรรมในการทำงานภายในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-6-047ZA
สร้างแรงจูงใจ และระบบการให้รางวัลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
FPC-MPD-6-048ZA
พัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่มีความเป็นเลิศ
FPC-MPD-6-049ZA
วางระบบการควบคุม ประเมินผล และบริหารองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
FPC-MPD-6-050ZA
ควบคุม กำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน