หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
MET-MDM-5-001ZA
ออกแบบหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย
MET-MDM-6-002ZA
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจสอบแนวคิด
MET-MDM-6-003ZA
ประเมินความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-4-004ZA
ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วย CAD 2D/3D
MET-MDM-4-005ZA
เลือกวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-4-006ZA
ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-4-007ZA
ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-4-008ZA
เลือกใช้เซนเซอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-5-009ZA
ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วยหลักการ Human Factor และ Human Compatibility
MET-MDM-5-010ZA
ออกแบบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน และ Regulation ที่เกี่ยวข้อง
MET-MDM-6-011ZA
จัดทำเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-7-012ZA
ดำเนินการสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ตาม Regulation และมาตรฐานระบบงานสากล
MET-MDM-7-013ZA
บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-7-014ZA
จัดทำรายงานติดตามผลการใช้เครื่องมือแพทย์ภายหลังการขาย
MET-MDM-7-015ZA
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบเครื่องมือแพทย์
MET-MDM-8-016ZA
บริหารงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์