หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
MCT-ROB-2-001ZA
ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน
MCT-ROB-2-002ZA
ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ROB-3-003ZA
ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
MCT-ROB-3-004ZA
เริ่มต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
MCT-ROB-3-005ZA
เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ROB-3-006ZA
อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง
MCT-ROB-4-007ZA
ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
MCT-ROB-5-008ZA
ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์
MCT-ROB-4-009ZA
ปรับตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
MCT-ROB-5-010ZA
ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
MCT-ROB-4-011ZA
บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ROB-4-012ZA
เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
MCT-ROB-5-013ZA
แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์
MCT-ROB-5-014ZA
วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ROB-5-015ZA
ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ROB-5-016ZA
ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม