หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
LOG-EXI-1-001ZA
เตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตส่งออกจาก กรมศุลกากร
LOG-EXI-2-002ZA
เตรียมการและประสานงานเพื่อการส่งออก
LOG-EXI-3-003ZA
ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง
LOG-EXI-4-003ZA
ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง
LOG-EXI-1-004ZA
เตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตนำเข้าจากกรมศุลกากร
LOG-EXI-2-005ZA
เตรียมการและประสานงานเพื่อการนำเข้าสินค้า
LOG-EXI-3-006ZA
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า
LOG-EXI-4-006ZA
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า
LOG-EXI-3-007ZA
รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
LOG-EXI-4-007ZA
รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
LOG-EXI-2-008ZA
เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)
LOG-EXI-3-009ZA
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-4-009ZA
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-4-010ZA
ดำเนินการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-4-011ZA
เตรียมการและประสานงานการนำเข้า สินค้า ผ่านแดน (cross border)
LOG-EXI-4-012ZA
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
LOG-FFD-6-001ZA
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-7-001ZA
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-5-001ZA
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-5-002ZA
จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-002ZA
จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-003ZA
เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-004ZA
ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-005ZA
จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-006ZA
วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FFD-3-007ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-007ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-007ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-008ZA
จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-3-008ZA
จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-4-008ZA
จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-3-009ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-009ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-009ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-010ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-010ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-010ZA
จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-011ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-4-011ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-2-011ZA
จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-2-012ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
LOG-FFD-4-012ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
LOG-FFD-2-013ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
LOG-FFD-2-014ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ
LOG-FFD-4-015ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
LOG-FFD-5-015ZA
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
LOG-FFD-5-016ZA
จัดการข้อมูลอุตสาหกรรมการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการให้บริการ
LOG-FFD-5-017ZA
จัดการข้อมูลด้าน โลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-018ZA
จัดการเอกสารและขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการบริการ
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
LOG-POC-5-001ZA
สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
LOG-POC-6-002ZA
พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
LOG-POC-5-003ZA
กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
LOG-POC-3-004ZA
สำรวจแหล่งขาย และผู้ขายสินค้าหรือบริการ
LOG-POC-4-005ZA
ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น
LOG-POC-6-006ZA
วิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และ คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
LOG-POC-5-007ZA
จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
LOG-POC-3-008ZA
ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
LOG-POC-4-009ZA
ติดตามการส่งมอบและประเมินผลผู้ขายผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ
LOG-POC-6-010ZA
บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
LOG-TRN-6-001ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-5-001ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-6-002ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-5-002ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-1-003ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-2-003ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-3-004ZA
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-2-004ZA
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-1-005ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-2-005ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-4-006ZA
ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-3-006ZA
ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-4-007ZA
ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-3-008ZA
กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-5-009ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-6-009ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-6-010ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-5-010ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-1-011ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-2-011ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-2-012ZA
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-1-013ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-2-013ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-4-014ZA
ควบคุมการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-3-015ZA
กำหนดกระบวนการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางราง
LOG-TRN-5-016ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-6-016ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-6-017ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-5-017ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-1-018ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-2-018ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-2-019ZA
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-2-020ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-1-020ZA
ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-4-021ZA
ควบคุมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-3-022ZA
กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-TRN-5-023ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ
LOG-TRN-6-023ZA
ออกแบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ
LOG-TRN-6-024ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางน้ำ
LOG-TRN-5-024ZA
วางแผนการขนส่งสินค้าทางน้ำ
LOG-TRN-2-025ZA
รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางน้ำ