หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ILS-IED-3-001ZA
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน
ILS-IED-3-002ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับเบื้องต้น
ILS-IED-3-003ZA
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น
ILS-IED-3-004ZA
พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับเบื้องต้น
ILS-IED-4-005ZA
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-006ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ระดับเบื้องต้น
ILS-IED-4-007ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับกลาง
ILS-IED-4-008ZA
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
ILS-IED-4-009ZA
พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับกลาง
ILS-IED-5-010ZA
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-011ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ระดับกลาง
ILS-IED-5-012ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับสูง
ILS-IED-5-013ZA
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
ILS-IED-5-014ZA
พัฒนาทางวิชาชีพระดับสูง
ILS-IED-3-015ZA
ใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในบริบทสังคมที่คุ้นชิน (ตามมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages ระดับ 4)
ILS-IED-4-016ZA
ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages ระดับ 5)
ILS-IED-5-017ZA
ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ ทั้งในและนอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales For Speakers of Other Languages ระดับ 5)
ILS-IED-3-018ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 3
ILS-IED-4-019ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 4
ILS-IED-5-020ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5
ILS-IED-3-021ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3
ILS-IED-4-022ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4
ILS-IED-5-023ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 5
ILS-IED-3-024ZA
พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 3
ILS-IED-4-025ZA
พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 4
ILS-IED-5-026ZA
พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 5
ILS-IED-3-027ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทที่คุ้นชิน
ILS-IED-4-028ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-029ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-030ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-031ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-032ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-033ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-034ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-035ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-036ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-037ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-038ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-039ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-040ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-001ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทที่คุ้นชิน
ILS-IED-4-002ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-003ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-004ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-005ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-006ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-007ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-008ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-009ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-010ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-011ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-012ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-013ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-014ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-027ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพ
ILS-IED-4-028ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-029ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-030ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-031ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-032ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทที่คุ้นชิน
ILS-IED-4-033ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-034ZA
ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-035ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-036ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-037ZA
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-038ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-039ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-040ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-041ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างมีทักษะ
ILS-IED-4-042ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-043ZA
พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-044ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-045ZA
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-046ZA
ใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ILS-IED-4-047ZA
ใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ILS-IED-5-048ZA
ใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ILS-IED-3-049ZA
มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น
ILS-IED-4-050ZA
มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ
ILS-IED-5-051ZA
มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยที่ซับซ้อน
ILS-IED-3-052ZA
มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยเบื้องต้น
ILS-IED-4-053ZA
มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยในบริบทต่าง ๆ
ILS-IED-5-054ZA
มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อน
ILS-IED-3-055ZA
วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบ
ILS-IED-4-056ZA
วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-057ZA
วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-3-058ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ILS-IED-4-059ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-5-060ZA
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ