หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-ANI-5-001ZA
วางแผนการบริหารโครงการ (Project Management and Development )
ICT-ANI-3-002ZA
ศึกษาวิจัยโครงเรื่อง (Story Research)
ICT-ANI-3-003ZA
พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ (Art Direction Development)
ICT-ANI-4-004ZA
ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก (Conceptual Design Development)
ICT-ANI-3-005ZA
ร่างสตอรี่บอร์ด (Storyboard Sketches)
ICT-ANI-4-006ZA
จัดทำสตอรี่บอร์ด (Storyboarding)
ICT-ANI-4-007ZA
วางแผนการผลิต (Production Planning)
ICT-ANI-3-008ZA
ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า
ICT-ANI-3-009ZA
ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design)
ICT-ANI-3-010ZA
ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
ICT-ANI-4-011ZA
ขึ้นรูปตัวละคร (Modeling)
ICT-ANI-4-012ZA
กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร (Character Setup)
ICT-ANI-4-013ZA
สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร (Texturing)
ICT-ANI-4-014ZA
กำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ (Shading)
ICT-ANI-4-015ZA
ปรับปรุงหรือแก้ไข เรื่อง/ตัวละคร (Editing)
ICT-ANI-3-016ZA
ออกแบบดนตรีและเสียงประกอบเรื่อง/ตัวละคร (Sound Design)
ICT-ANI-4-017ZA
สร้างเลเอาท์ (Lay Out)
ICT-ANI-4-018ZA
สร้างภาพ เคลื่อนไหว (Animation)
ICT-ANI-4-019ZA
จัดแสงภาพ เคลื่อนไหว(Lighting)
ICT-ANI-4-020ZA
เรนเดอร์ริ่ง (Rendering)
ICT-ANI-4-021ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิก (Dynamic Animation)
ICT-ANI-4-022ZA
รวมภาพเคลื่อนไหว
ICT-ANI-3-023ZA
แต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว (Color Grading)
ICT-ANI-3-024ZA
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (Editing)
ICT-ANI-4-025ZA
สร้างภาพ Motion Graphic
ICT-ANI-4-026ZA
ใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว (Music, Sound Effect, Voice Over)
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-HWS-3-001ZA
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-HWS-4-002ZA
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-003ZA
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-5-004ZA
ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-005ZA
ระบุวัสดุ (Materials) ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) และเครื่องมือ (Tools) ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-4-006ZA
จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-2-007ZA
เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ICT-HWS-3-008ZA
ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ICT-HWS-4-009ZA
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-010ZA
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Install computer systems and networks)
ICT-HWS-4-011ZA
ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Maintenance computer systems and networks)
ICT-HWS-5-012ZA
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Design computer systems and networks)
ICT-HWS-5-013ZA
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-NWS-6-001ZA
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis and Design)
ICT-NWS-4-002ZA
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-3-003ZA
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-5-004ZA
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-6-005ZA
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-5-006ZA
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-007ZA
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-4-008ZA
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICT-NWS-4-009ZA
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance)
ICT-NWS-5-010ZA
จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)
ICT-NWS-5-011ZA
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง (Spare Parts Management)
ICT-NWS-6-012ZA
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (Optimize)
ICT-NWS-4-013ZA
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ICT-NWS-4-014ZA
ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง
ICT-NWS-5-015ZA
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย (Access Control)
ICT-NWS-5-016ZA
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง
ICT-NWS-5-017ZA
ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-018ZA
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-019ZA
จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-020ZA
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-PJM-7-001ZA
พัฒนากฎบัตรของโครงการ (Develop Project Charter)
ICT-PJM-3-002ZA
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Identify Stakeholder)
ICT-PJM-7-003ZA
พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ (Develop Project Management Plan)
ICT-PJM-6-004ZA
วางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ (Plan Scope Management)
ICT-PJM-3-005ZA
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Collect Requirements)
ICT-PJM-7-006ZA
นิยามขอบเขตของโครงการ (Define Scope)
ICT-PJM-4-007ZA
จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Create Work Breakdown Structure (WBS))
ICT-PJM-4-008ZA
วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Plan Cost Management)
ICT-PJM-4-009ZA
ประมาณการค่าใช้จ่าย (Estimates Cost)
ICT-PJM-6-010ZA
จัดหางบประมาณ (Determine Budget)
ICT-PJM-6-011ZA
วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ (Plan Quality Management)
ICT-PJM-6-012ZA
วางแผนบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ (Plan Human Resource Management)
ICT-PJM-6-013ZA
วางแผนบริหารจัดการการสื่อสาร (Plan Communi- cation Management)
ICT-PJM-6-014ZA
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Plan Risk Management)
ICT-PJM-5-016ZA
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)
ICT-PJM-6-017ZA
วางแผนรองรับความเสี่ยง (Plan Risk Responses)
ICT-PJM-5-018ZA
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)
ICT-PJM-5-019ZA
วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Plan Stakeholder Management)
ICT-PJM-6-021ZA
ดำเนินงานประกันคุณภาพ (Perform Quality Assurance)
ICT-PJM-7-023ZA
บริหารจัดการทีมงานของโครงการ (Manage Project Team)
ICT-PJM-6-024ZA
บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)
ICT-PJM-5-025ZA
ดำเนินการจัดซื้อ (Conduct Procument)
ICT-PJM-5-026ZA
ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Manage Stakeholder Management)
ICT-PJM-5-028ZA
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)
ICT-PJM-4-029ZA
ควบคุมขอบเขตของโครงการ (Control Scope)
ICT-PJM-4-030ZA
ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ (Control Project Schedule)
ICT-PJM-5-031ZA
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ICT-PJM-6-032ZA
ควบคุมคุณภาพ (Control Quality)
ICT-PJM-6-033ZA
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
ICT-PJM-6-034ZA
ควบคุมความเสี่ยง (Control Risks)
ICT-PJM-5-035ZA
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ICT-PJM-5-036ZA
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)