หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-HWS-3-001ZA
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-HWS-4-002ZA
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-003ZA
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-5-004ZA
ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-005ZA
ระบุวัสดุ (Materials) ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) และเครื่องมือ (Tools) ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-4-006ZA
จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-2-007ZA
เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ICT-HWS-3-008ZA
ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ICT-HWS-4-009ZA
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-010ZA
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Install computer systems and networks)
ICT-HWS-4-011ZA
ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Maintenance computer systems and networks)
ICT-HWS-5-012ZA
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Design computer systems and networks)
ICT-HWS-5-013ZA
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
ICT-HWS-5-014ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะผู้อื่น
ICT-HWS-3-015ZB
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ
ICT-HWS-4-016ZB
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-017ZB
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-4-018ZB
ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-019ZB
ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-3-020ZB
จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-4-021ZB
ระบุเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-4-022ZB
จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
ICT-HWS-3-023ZB
เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับการผลิต
ICT-HWS-3-024ZB
ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ICT-HWS-4-024ZB
ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ICT-HWS-4-025ZB
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ICT-HWS-3-026ZB
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ICT-HWS-4-027ZB
ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ICT-HWS-4-028ZB
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ICT-HWS-3-029ZB
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ICT-HWS-2-030ZB
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ICT-HWS-2-031ZB
ให้คําแนะนําคุณสมบัติ และการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ICT-HWS-2-032ZB
แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน
ICT-HWS-3-033ZB
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ICT-HWS-3-034ZB
ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ICT-HWS-4-035ZB
พัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-HWS-4-036ZB
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-HWS-5-037ZB
ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-HWS-5-038ZB
ออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-HWS-5-039ZB
ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว