หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
GPW-EME-5-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-6-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-4-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-2-002ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-002ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-2-003ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-4-003ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-5-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-3-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-5-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-3-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-2-006ZA
ตรวจวัดพลังงานความร้อน
GPW-EME-4-006ZA
ตรวจวัดพลังงานความร้อน
GPW-EME-2-007ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-4-007ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-3-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-4-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-5-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-4-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-5-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-3-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-2-010ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-4-010ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-2-011ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-4-011ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-3-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-4-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-3-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-4-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-014ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-6-014ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-5-015ZA
จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-6-015ZA
จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-5-016ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-6-016ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-5-017ZA
จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-6-017ZA
จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-6-018ZA
ตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน
GPW-EME-5-019ZA
ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-5-020ZA
ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-5-021ZA
ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-5-022ZA
ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-6-023ZA
ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน
GPW-EME-6-024ZA
บริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
GPW-GEN-3-001ZA
วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-002ZA
ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ
GPW-GEN-2-003ZA
บริหารจัดการคลังวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-004ZA
วางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ
GPW-GEN-3-005ZA
ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
GPW-GEN-3-006ZA
ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต
GPW-GEN-3-007ZA
ดูแลการผสมวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-008ZA
ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-009ZA
วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-4-009ZA
วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-010ZA
ควบคุมการทำงานระบบห้องเผาไหม้
GPW-GEN-3-011ZA
ควบคุมการทำงานระบบหม้อไอน้ำ
GPW-GEN-3-012ZA
ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า
GPW-GEN-4-013ZA
ควบคุมดูแลเครื่องกำจัดฝุ่น
GPW-GEN-3-014ZA
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-4-015ZA
วิเคราะห์สภาพผิดปกติในกระบวนการผลิต
GPW-GEN-4-016ZA
ควบคุมระบบจ่ายไอน้ำ
GPW-GEN-4-017ZA
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
GPW-GEN-3-018ZA
ควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-3-019ZA
ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า
GPW-GEN-4-020ZA
วางแผน ควบคุมการสั่งการดำเนินงานของสถานีผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-021ZA
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
GPW-GEN-2-022ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา การจัดการบริหารคลังวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-023ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหากระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-3-024ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-2-025ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุง
GPW-GEN-4-026ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-027ZA
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุงในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-028ZA
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-4-029ZA
วิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-030ZA
วิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-031ZA
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-2-032ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตขั้นต้น
GPW-GEN-4-033ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตขั้นสูง
GPW-GEN-4-034ZA
วางแผนการจัดซื้อเครื่องจักรในการซ่อมบำรุง
GPW-GEN-4-035ZA
ทดสอบ และรายงานผลการซ่อมบำรุง
GPW-GEN-4-036ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-3-037ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-037ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-038ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-039ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในด้านการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-3-040ZA
ตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง
GPW-GEN-3-041ZA
เก็บตัวอย่าง
GPW-GEN-3-042ZA
เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบ
GPW-GEN-3-043ZA
ทดสอบ วิเคราะห์ และรายงานผล
GPW-GEN-3-044ZA
ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก
GPW-GEN-3-045ZA
ตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-046ZA
วิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-047ZA
ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-048ZA
สำรวจและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก
GPW-GEN-4-049ZA
บริหารจัดการการผลิตและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ
GPW-GEN-4-050ZA
ควบคุมระบบผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพ