หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
AAM-FIM-4-000ZA
จำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง
AAM-FIM-1-000ZA
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-000ZA
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-001ZA
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
AAM-FIM-4-001ZA
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
AAM-FIM-2-002ZA
เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-003ZA
เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-004ZA
ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-005ZA
ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-006ZA
ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-007ZA
ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-008ZA
ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
AAM-FIM-2-009ZA
ดูแลรักษา Recorder
AAM-FIM-2-010ZA
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง
AAM-FIM-2-011ZA
จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง
AAM-FIM-2-012ZA
จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)
AAM-FIM-2-013ZA
ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง
AAM-FIM-2-014ZA
ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
AAM-FIM-2-015ZA
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
AAM-FIM-1-016ZA
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
AAM-FIM-5-016ZA
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
AAM-FIM-1-017ZA
จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง
AAM-FIM-1-018ZA
จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเลนส์
AAM-FIM-1-019ZA
ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-1-020ZA
ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-1-021ZA
ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง
AAM-FIM-1-022ZA
ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์
AAM-FIM-1-023ZA
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
AAM-FIM-4-023ZA
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
AAM-FIM-5-024ZA
เตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-5-025ZA
ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-5-026ZA
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
AAM-FIM-6-027ZA
ออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-6-028ZA
วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-6-029ZA
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-6-030ZA
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง
AAM-FIM-6-031ZA
วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-4-032ZA
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
AAM-FIM-5-032ZA
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
AAM-FIM-4-033ZA
จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)
AAM-FIM-4-034ZA
ดำเนินการติดตั้ง สเตดิแคม (Steadicam)
AAM-FIM-4-035ZA
ดูแลรักษาอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)
AAM-FIM-5-036ZA
เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-5-037ZA
ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-4-038ZA
จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing
AAM-FIM-5-038ZA
จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing
AAM-FIM-4-039ZA
ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ
AAM-FIM-5-040ZA
เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
AAM-FIM-5-041ZA
ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
AAM-FIM-5-042ZA
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ
AAM-FIM-2-043ZA
เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-3-043ZA
เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-2-044ZA
จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler
AAM-FIM-2-045ZA
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler
AAM-FIM-2-046ZA
โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler
AAM-FIM-3-047ZA
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล
AAM-FIM-3-048ZA
ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-3-049ZA
จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล
AAM-FIM-3-050ZA
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล
AAM-FIM-1-051ZA
จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น
AAM-FIM-2-051ZA
จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น
AAM-FIM-1-052ZA
จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-2-052ZA
จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-2-053ZA
ติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)
AAM-FIM-2-054ZA
จัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)
AAM-FIM-3-055ZA
จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลาง
AAM-FIM-3-056ZA
จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง
AAM-FIM-3-057ZA
จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง
AAM-FIM-3-058ZA
รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
AAM-FIM-3-059ZA
ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-3-060ZA
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ
AAM-FIM-4-061ZA
กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)
AAM-FIM-4-062ZA
จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-4-063ZA
จัดการการทำงานแผนกไฟ
AAM-FIM-4-064ZA
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ
AAM-FIM-2-065ZA
จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)
AAM-FIM-3-065ZA
จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)
AAM-FIM-2-066ZA
จัดเตรียมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)
AAM-FIM-3-067ZA
จำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
AAM-FIM-3-068ZA
จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
AAM-FIM-3-069ZA
ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)
AAM-FIM-3-070ZA
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ
AAM-FIM-1-071ZA
จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
AAM-FIM-2-071ZA
จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
AAM-FIM-1-072ZA
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-2-072ZA
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-1-073ZA
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
AAM-FIM-2-073ZA
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
AAM-FIM-2-074ZA
ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
AAM-FIM-3-075ZA
จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง
AAM-FIM-3-076ZA
จัดการงานแผนกกริป (Grip)
AAM-FIM-3-077ZA
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)
AAM-FIM-4-078ZA
จัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip)
AAM-FIM-4-079ZA
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)
AAM-FIM-1-080ZA
จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
AAM-FIM-2-080ZA
จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
AAM-FIM-1-081ZA
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-1-082ZA
ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย
AAM-FIM-2-083ZA
เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน
AAM-FIM-2-084ZA
ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน