หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
FPC-FID-4-001ZA
ระบุข้อมูลสำหรับการทำแผนด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง
FPC-FID-4-002ZA
ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
FPC-FID-4-003ZA
สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น
FPC-FID-4-004ZA
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
FPC-FID-5-005ZA
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-5-006ZA
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
FPC-FID-5-007ZA
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
FPC-FID-5-008ZA
รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-5-009ZA
ติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-5-010ZA
ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-5-011ZA
รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-6-012ZA
วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง
FPC-FID-6-013ZA
ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-6-014ZA
สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร
FPC-FID-6-015ZA
ทบทวนแผนฝึกอบรมและให้การฝึกอบรมภายนอก
FPC-FID-6-016ZA
จัดทำแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อรักษามาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน
FPC-FID-2-017ZA
ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-2-018ZA
ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-3-019ZA
ดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-3-020ZA
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสเบื้องต้น
FPC-FID-4-021ZA
ควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-4-022ZA
กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-5-023ZA
ออกแบบกระบวนการ ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-5-024ZA
บริหารทรัพยากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-5-025ZA
สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส