หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
EVM-IWM-3-001ZA
รับและจัดการตัวอย่าง
EVM-IWM-3-002ZA
จัดเตรียมเครื่องแก้วและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
EVM-IWM-3-003ZA
เตรียมและจัดเก็บสารเคมีทั่วไป และเตรียมตัวอย่างของเสียที่ไม่ซับซ้อน
EVM-IWM-3-004ZA
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างของเสียพร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ
EVM-IWM-4-005ZA
เตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)
EVM-IWM-4-006ZA
ทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ
EVM-IWM-4-007ZA
จัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
EVM-IWM-5-008ZA
เลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบและเขียนวิธีปฏิบัติงาน
EVM-IWM-5-009ZA
จัดสถานที่และสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
EVM-IWM-5-010ZA
บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล
EVM-IWM-6-011ZA
บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล
EVM-IWM-2-012ZA
เก็บตัวอย่างน้ำแบบจ้วง (grab sampling)
EVM-IWM-2-013ZA
รักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
EVM-IWM-3-014ZA
เก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) และผสมรวมตัวอย่าง
EVM-IWM-4-015ZA
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (on-site analysis) และบันทึกค่า
EVM-IWM-5-016ZA
วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง
EVM-IWM-2-017ZA
เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ และเตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่าง
EVM-IWM-3-018ZA
เก็บตัวอย่างอากาศ
EVM-IWM-3-019ZA
รักษาตัวอย่างอากาศในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
EVM-IWM-4-020ZA
ตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที
EVM-IWM-5-021ZA
วางแผนการตรวจวัดและการเก็บตัวอย่างอากาศ
EVM-IWM-2-022ZA
จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีในการดำเนินงาน
EVM-IWM-3-023ZA
ดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-3-024ZA
ทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน
EVM-IWM-3-025ZA
รักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการ
EVM-IWM-4-026ZA
เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีความเป็นพิษในพื้นที่ปนเปื้อน
EVM-IWM-5-027ZA
วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-3-028ZA
ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
EVM-IWM-5-029ZA
วางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
EVM-IWM-3-030ZA
ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-IWM-4-031ZA
ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-IWM-5-032ZA
วางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-IWM-3-033ZA
ระบุประเภทของเสียและความเป็นอันตราย
EVM-IWM-3-034ZA
รับเข้า คัดแยก จัดเก็บและส่งออกของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
EVM-IWM-3-035ZA
ดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการบำบัด/กำจัดของเสียที่กำหนดไว้
EVM-IWM-4-036ZA
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-5-037ZA
จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
EVM-IWM-5-038ZA
พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-3-039ZA
ชี้แจงความประสงค์ของลูกค้า
EVM-IWM-3-040ZA
เตรียมข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-4-041ZA
จัดหาวิธีการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-2-042ZA
เตรียมความพร้อมก่อนขนส่ง
EVM-IWM-2-043ZA
ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ
EVM-IWM-2-044ZA
ดำเนินการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
EVM-IWM-3-045ZA
ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ
EVM-IWM-3-046ZA
ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
EVM-IWM-4-047ZA
จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดทำเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
EVM-IWM-5-048ZA
วางแผนและควบคุมการขนส่ง
EVM-IWM-2-049ZA
ระบุความเป็นอันตรายและดำเนินการแจ้งเหตุ
EVM-IWM-3-050ZA
ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณที่เกิดเหตุ (ไม่ใช่จุดเกิดเหตุ)
EVM-IWM-4-051ZA
ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุ
EVM-IWM-5-052ZA
วางแผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
EVM-IWM-6-053ZA
ควบคุมการบริหารจัดการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
EVM-CWM-1-001ZA
เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-2-001ZA
เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-1-002ZA
ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ
EVM-CWM-2-002ZA
ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ
EVM-CWM-2-003ZA
ขนถ่ายของเสียชุมชนที่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ
EVM-CWM-2-004ZA
ดำเนินการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-3-005ZA
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
EVM-CWM-3-006ZA
ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ
EVM-CWM-3-007ZA
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
EVM-CWM-4-008ZA
วางแผนการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-1-009ZA
เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อนการคัดแยกของเสียชุมชน
EVM-CWM-1-010ZA
คัดแยกของเสียชุมชนประเภทที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตราย
EVM-CWM-2-011ZA
คัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายที่รีไซเคิลได้
EVM-CWM-3-012ZA
จัดการสิ่งปนเปื้อนออกจากของเสียชุมชนรีไซเคิล
EVM-CWM-3-013ZA
ใช้เครื่องจักรในการคัดแยกของเสียชุมชน
EVM-CWM-4-014ZA
ดูแลการจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน
EVM-CWM-5-015ZA
บริหารงานการคัดแยกของเสียชุมชน
EVM-CWM-2-016ZA
รับเข้าของเสียชุมชน
EVM-CWM-2-017ZA
ประสานงานจราจรให้เป็นไปตามระบบ
EVM-CWM-3-018ZA
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
EVM-CWM-2-019ZA
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
EVM-CWM-3-019ZA
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
EVM-CWM-4-020ZA
ควบคุมการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
EVM-CWM-4-021ZA
ตรวจสอบการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
EVM-CWM-5-022ZA
วางแผนการดำเนินงานของสถานที่ฝังกลบ
EVM-CWM-2-023ZA
จัดการของเสียชุมชนสำหรับเข้าสู่เตาเผา
EVM-CWM-2-024ZA
จัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
EVM-CWM-3-025ZA
เตรียมเตาเผาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
EVM-CWM-3-026ZA
ควบคุมการทำงานของเตาเผา
EVM-CWM-3-027ZA
บำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย
EVM-CWM-4-028ZA
ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-CWM-4-029ZA
วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา
EVM-CWM-5-030ZA
จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-CWM-5-031ZA
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-CWM-3-032ZA
ทดสอบของเสียเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-3-033ZA
ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-4-034ZA
วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-4-035ZA
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-5-036ZA
วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-5-037ZA
ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-3-038ZA
เตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน
EVM-CWM-3-039ZA
รับเรื่องร้องเรียน และสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น
EVM-CWM-3-040ZA
ประสานงานเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องร้องเรียน
EVM-CWM-4-041ZA
ดำเนินการจัดการปัญหาจากเรื่องร้องเรียน
EVM-CWM-4-042ZA
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
EVM-CWM-4-043ZA
สรุปเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร