หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
GPW-EME-5-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-6-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-4-001ZA
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-2-002ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-002ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-2-003ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-4-003ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-5-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-3-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-004ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-4-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-5-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-3-005ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-2-006ZA
ตรวจวัดพลังงานความร้อน
GPW-EME-4-006ZA
ตรวจวัดพลังงานความร้อน
GPW-EME-2-007ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-4-007ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-3-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-4-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-5-008ZA
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-4-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-5-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-3-009ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
GPW-EME-2-010ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-4-010ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-2-011ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-4-011ZA
ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-3-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-4-012ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-3-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-4-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-013ZA
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-5-014ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-6-014ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-5-015ZA
จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-6-015ZA
จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-5-016ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-6-016ZA
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-5-017ZA
จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-6-017ZA
จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-6-018ZA
ตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน
GPW-EME-5-019ZA
ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-5-020ZA
ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-5-021ZA
ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-5-022ZA
ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-6-023ZA
ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน
GPW-EME-6-024ZA
บริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน