หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-ELE-4-001ZA
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-ELE-5-002ZA
วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-ELE-5-003ZA
เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ICT-ELE-5-004ZA
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning
ICT-ELE-5-005ZA
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ICT-ELE-4-006ZA
เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
ICT-ELE-4-007ZA
ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
ICT-ELE-4-008ZA
ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ICT-ELE-3-009ZA
สร้างภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-010ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-011ZA
สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-012ZA
ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-013ZA
ตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-4-014ZA
เตรียมการพัฒนาบทเรียน
ICT-ELE-4-015ZA
สร้างส่วนเนื้อหาด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน (Authoring Tools)
ICT-ELE-4-016ZA
สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
ICT-ELE-4-017ZA
ทดสอบการทำงานของบทเรียน
ICT-ELE-4-018ZA
รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ
ICT-ELE-4-019ZA
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-020ZA
ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-021ZA
สร้างระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-4-022ZA
ติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-023ZA
ประเมินระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-024ZA
ทดลองใช้บทเรียน
ICT-ELE-5-025ZA
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-5-026ZA
ศึกษาผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-5-027ZA
ประเมินผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-5-028ZA
บริหารโครงการตามเป้าหมาย (Project Management)
ICT-ELE-5-029ZA
ฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดความรู้และทักษะกับผู้อื่น
ICT-ELE-5-030ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะผู้อื่น
ICT-ELE-4-031ZB
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-ELE-4-032ZB
วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-ELE-5-033ZB
เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ICT-ELE-5-034ZB
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning
ICT-ELE-5-035ZB
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ICT-ELE-4-036ZB
เขียนสตอรีบอร์ด
ICT-ELE-4-037ZB
ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
ICT-ELE-4-038ZB
ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ICT-ELE-3-039ZB
สร้างภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-040ZB
สร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-041ZB
สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-042ZB
ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-3-043ZB
ตัดต่อวีดิโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ELE-4-044ZB
เตรียมการพัฒนาบทเรียน
ICT-ELE-4-045ZB
สร้างส่วนเนื้อหาด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
ICT-ELE-4-046ZB
สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
ICT-ELE-4-047ZB
ทดสอบการทำงานของบทเรียน
ICT-ELE-4-048ZB
รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ
ICT-ELE-4-049ZB
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-050ZB
ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-051ZB
สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-4-052ZB
ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-5-053ZB
ประเมินระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ICT-ELE-6-054ZB
ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน
ICT-ELE-6-055ZB
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-6-056ZB
ศึกษาผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-6-057ZB
ประเมินผลการใช้บทเรียน
ICT-ELE-6-058ZB
บริหารโครงการตามเป้าหมาย