หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
EET-EHC-5-001ZA
การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-5-002ZA
กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-5-003ZA
บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-5-004ZA
บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-5-005ZA
กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด
EET-EHC-4-006ZA
เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-4-007ZA
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-4-008ZA
จัดทำคู่มือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-4-009ZA
ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-4-010ZA
ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
EET-EHC-4-011ZA
ทดสอบหาขีดจำกัดของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-3-012ZA
ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-3-013ZA
เชื่อมต่อเครือข่าย
EET-EHC-3-014ZA
อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-3-015ZA
แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EHC-5-016ZA
เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ
EET-EHC-3-017ZA
ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ
EET-EHC-5-018ZA
ออกแบบและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายเชื่อมระบบโรงงาน
EET-EHC-4-019ZA
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน
EET-EHC-5-020ZA
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการผลิต
EET-EHC-4-021ZA
พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต
EET-EHC-4-022ZA
สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
EET-EHC-3-023ZA
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
EET-EHC-3-024ZA
ทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
EET-EHC-5-025ZA
ออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-5-026ZA
ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-4-027ZA
ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-5-027ZA
ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-3-028ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-4-028ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-5-028ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-4-029ZA
ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-5-029ZA
ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-3-030ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-4-030ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-5-030ZA
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-3-031ZA
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-4-031ZA
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
EET-EHC-3-032ZA
ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
EET-EHC-4-032ZA
ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน