หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-ECW-7-001ZA
วางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล
ICT-ECW-7-002ZA
วิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-7-003ZA
ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-004ZA
วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-005ZA
วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
ICT-ECW-4-006ZA
ปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-007ZA
ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
ICT-ECW-7-008ZA
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-008ZA
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-008ZA
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-4-008ZA
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-009ZA
จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ
ICT-ECW-6-009ZA
จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ
ICT-ECW-5-010ZA
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
ICT-ECW-6-010ZA
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
ICT-ECW-5-011ZA
จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ICT-ECW-6-011ZA
จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ICT-ECW-6-012ZA
บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ICT-ECW-6-013ZA
บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บไซต์
ICT-ECW-7-014ZA
บริหารจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-7-015ZA
บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-016ZA
วางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-017ZA
จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-017ZA
จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-018ZA
ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-018ZA
ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-019ZA
ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-020ZA
พัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-020ZA
พัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-6-021ZA
บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-022ZA
วางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-5-023ZA
ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-4-024ZA
ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-4-025ZA
ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ECW-4-026ZA
ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์