หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-DTS-5-001ZA
กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives)
ICT-DTS-6-001ZA
กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives)
ICT-DTS-5-002ZA
ประเมินสถานการณ์ (Assess Situation)
ICT-DTS-6-002ZA
ประเมินสถานการณ์ (Assess Situation)
ICT-DTS-5-003ZA
ประเมินข้อมูลที่จำเป็น (Determine Data needed)
ICT-DTS-6-003ZA
ประเมินข้อมูลที่จำเป็น (Determine Data needed)
ICT-DTS-6-004ZA
จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan)
ICT-DTS-7-004ZA
จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan)
ICT-DTS-6-005ZA
ออกแบบแบบจำลองข้อมูล (Design Data Model)
ICT-DTS-3-006ZA
จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น (Collect Initial Data)
ICT-DTS-3-007ZA
อธิบายข้อมูล (Describe Data)
ICT-DTS-3-008ZA
สำรวจข้อมูล (Explore Data)
ICT-DTS-4-009ZA
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Verify Data Quality)
ICT-DTS-4-010ZA
ออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Design data Security)
ICT-DTS-3-011ZA
เลือกข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Select Structured Data)
ICT-DTS-3-012ZA
แปลงข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Transform Structured Data)
ICT-DTS-4-013ZA
เลือกข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Select Unstructured Data)
ICT-DTS-4-014ZA
แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Transform Unstructured Data)
ICT-DTS-3-015ZA
จัดรูปแบบข้อมูล (Format data)
ICT-DTS-4-016ZA
สร้างการนำเสนอข้อมูล (Create data Visualization)
ICT-DTS-5-017ZA
เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Supervised learning)
ICT-DTS-5-018ZA
เลือกเทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่มีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Unsupervised learning)
ICT-DTS-5-019ZA
สร้างแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอน (Build Model for Supervised learning)
ICT-DTS-5-020ZA
สร้างแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่มีผู้สอน (Build Model for Unsupervised learning)
ICT-DTS-6-021ZA
ประเมินแบบจำลอง (Assess Model)
ICT-DTS-5-022ZA
ประเมินภาพรวม (Evaluated Result)
ICT-DTS-6-022ZA
ประเมินภาพรวม (Evaluated Result)
ICT-DTS-6-023ZA
ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)
ICT-DTS-7-023ZA
ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)
ICT-DTS-6-024ZA
วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Technical)
ICT-DTS-6-025ZA
วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical)
ICT-DTS-7-025ZA
วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical)
ICT-DTS-6-026ZA
วางแผนการเฝ้าสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business)
ICT-DTS-6-027ZA
วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for Technical)
ICT-DTS-7-027ZA
วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for Technical)
ICT-DTS-5-028ZA
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report)
ICT-DTS-6-028ZA
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report)
ICT-DTS-7-028ZA
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report)
ICT-DTS-5-029ZA
ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy data Security)
ICT-DTS-6-029ZA
ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy data Security)
ICT-DTS-7-029ZA
ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy data Security)